Deklaracja dostępności

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. (dalej TARR S.A.) zobow­iązu­je się zapewnić dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­towej zgod­nie z przepisa­mi Ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów publicznych.

Deklarac­ja dostęp­noś­ci doty­czy strony inter­ne­towej www.tarr.org.pl oraz sub­domen podle­ga­ją­cych pod tę stronę.

Data pub­likacji strony inter­ne­towej 2012.11.26. Data ostat­niej dużej aktu­al­iza­cji strony inter­ne­towej: 2021.05.30.

Strona inter­ne­towa jest częś­ciowo zgod­na z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych z powodu niez­god­noś­ci lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Na stron­ie mogą być opub­likowane doku­men­ty niedostęp­ne z uwa­gi na fakt, że:
  1. posi­ada­ją struk­turę, w którą nie ma możli­woś­ci ingerencji,
  1. zostały dostar­c­zone do pub­likacji przez oso­by trze­cie – benefic­jen­tów, part­nerów
   i inne pod­mio­ty, których TARR nie jest autorem,
  1. zostały opub­likowane przed wejś­ciem w życie ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów publicznych.
 2. Mimo starań redak­torów serwisu:
  1. opisy alter­naty­wne grafik deko­ra­cyjnych i tych niepełnią­cych kluc­zowych dla pub­likacji funkcji mogą nie być uzupełnione,
  1. nie wszys­tkie strony i pod­strony dostęp­ne w pol­skiej wer­sji językowej strony inter­ne­towej posi­ada­ją swo­je odpowied­ni­ki w wer­sji anglojęzycznej,
 3. Lin­ki w ser­wisie otwier­a­ją się w tym samym oknie, jed­nak mogą zdarzyć się odnośni­ki otwier­a­jące się w nowym oknie nie infor­mu­jąc o tym użytkownika.

Treś­ci wymienione poniżej są niedostęp­ne z następu­ją­cych powodów:

 1. niez­god­ność z Ustawą z dn. 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów publicznych:
 2. Nie wszys­tkie osad­zone doku­men­ty PDF są w całoś­ci poprawnie odczy­ty­wane przez pro­gramy dla osób niewidomych i niedowidzą­cych lub są skana­mi dokumentów.
 3. treść nie wchodzi w zakres mają­cych zas­tosowanie przepisów:
  1. Filmy i mul­ti­me­dia dostar­c­zone przez dostaw­ców zewnętrznych wypro­dukowane przed wejś­ciem w życie Ustawy z dn. 4 kwiet­nia 2019 r.
  1. Doku­men­ty tek­stowe i tek­stowo graficzne opub­likowane na stron­ie przed dniem 23 wrześ­nia 2019 r.,
  1. Mapy oraz mapy interaktywne,
  1. Doku­men­ty i treś­ci dostar­c­zone przez oso­by trze­cie – przed­siębior­ców, benefic­jen­tów i part­nerów TARR S.A.

Niniejsze oświad­cze­nie sporząd­zono 30.05.2021 r.

Deklarację sporząd­zono na pod­staw­ie samooce­ny przeprowad­zonej przez pod­miot publiczny.

Na stron­ie inter­ne­towej moż­na korzys­tać ze stan­dar­d­owych skrótów klawiaturowych.

Infor­ma­c­je zwrotne i kontaktowe

W przy­pad­ku wys­tąpi­enia prob­lemów z dostęp­noś­cią strony inter­ne­towej www.tarr.org.pl lub jej sub­domen prosimy o kon­takt. Osobą kon­tak­tową jest sekre­tari­at, sekretariat@tarr.org.pl. Kon­tak­tować się moż­na również tele­fon­icznie, dzwoniąc pod numer 56 699 55 00. Wnios­ki o udostęp­nie­nie infor­ma­cji niedostęp­nej oraz żąda­nia zapewnienia dostęp­noś­ci należy składać tą samą drogą.

Każ­da oso­ba odwiedza­ją­ca stronę www.tarr.org.pl oraz jej sub­dome­ny może wys­tąpić z żądaniem zapewnienia ich dostęp­noś­ci cyfrowej lub dostęp­nego na nich ele­men­tu. Może również zażą­dać udostęp­nienia zamieszc­zonej infor­ma­cji za pomocą alter­naty­wnego sposobu dostępu, takiego jak np. odczy­tanie niedostęp­nego cyfrowo doku­men­tu, opisanie zawartoś­ci opub­likowanego fil­mu czy dostar­cze­nie tran­skrypcji nagra­nia. Wniosek o udostęp­nie­nie wskazanego ele­men­tu powinien zawierać:

 • Dane oso­by zgłasza­jącej żądanie;
 • Link lub dokładne wskazanie ele­men­tu strony, którego doty­czy żądanie;
 • Prefer­owany alter­naty­wny sposób przed­staw­ienia niedostęp­nej informacji;
 • Sposób kon­tak­tu wraz z dany­mi umożli­wia­ją­cy­mi skon­tak­towanie się z osobą zgłasza­jącą żądanie;

Ostat­ni punkt nie doty­czy wniosków, których autorzy nie zgłasza­ją potrze­by otrzy­ma­nia infor­ma­cji w sposób alternatywny.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. win­na zre­al­i­zować żądanie niezwłocznie, jed­nak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wys­tąpi­enia z wnioskiem. O braku możli­woś­ci dotrzy­ma­nia tego ter­minu TARR S.A. poin­for­mu­je wniosku­jącego tak szy­bko, jak będzie to możli­we, wskazu­jąc jed­nocześnie ter­min real­iza­cji żąda­nia. Ter­min ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wys­tąpi­enia z żądaniem. W przy­pad­ku, gdy TARR S.A. nie ma możli­woś­ci zapewnienia dostęp­noś­ci cyfrowej wskazanego ele­men­tu, zostanie zapro­ponowany alter­naty­wny sposób dostępu do informacji.

Szczegółowo prawa wniosku­jącego oraz obow­iąz­ki insty­tucji pub­licznej, do której składany jest wniosek o udostęp­nie­nie ele­men­tu w sposób dostęp­ny cyfrowo, a także pro­ce­durę udostęp­ni­a­nia tego ele­men­tu reg­u­lu­ją zapisy art. 18 Ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych. Gdy opisane w nim możli­woś­ci pozyska­nia dostępu do ele­men­tów niedostęp­nych cyfrowo zostaną wycz­er­pane, składa­ją­cy wniosek ma pra­wo złożyć skargę, a także wys­tąpić z wnioskiem do Rzeczni­ka Praw Obywatelskich.

Link do Rzeczni­ka Praw Oby­wa­tel­s­kich.

Dostęp­ność architektoniczna

Siedz­i­ba Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego mieś­ci się w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167. Jest to teren Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego, Budynek A.

Budynek siedz­i­by Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu zna­j­du­je się na tere­nie Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego. Budynek oznac­zony jest literą “A”.
Wyz­nac­zone miejs­ca parkingowe dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi zna­j­du­ją się na prze­ci­wko budynku — wejś­cia głównego do obiektu.
Wejś­cie do budynku zna­j­du­je się na parterze, bez bari­er architek­ton­icznych. Drzwi otwier­a­ją się automaty­cznie, sterowane czu­jką ruchu, posi­ada­ją wyma­ganą przepisa­mi tech­niczny­mi sze­rokość. Wewnątrz, na wprost wejś­cia do obiek­tu zna­j­du­je się plat­for­ma dla osób z niepełnosprawnościami.
Na parterze, po prawej stron­ie zna­j­du­je się toale­ta dostęp­na dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi. Na każde piętro moż­na dostać się windą. Po kory­tarzach moż­na poruszać się na wózkach inwalidzkich.
W budynku, po wcześniejszym zgłosze­niu, jest możli­wość sko­rzys­ta­nia z tłu­macza języ­ka migowego; oso­by niepełnosprawne maja pra­wo wstępu z psem asystującym.

Infor­ma­c­je dodatkowe:

Infor­ma­c­je pub­likowane przez nas w medi­ach społecznoś­ciowych Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego i Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego są w więk­szoś­ci dostęp­ne cyfrowo i nie umieszcza­my ich ponown­ie na tej stron­ie inter­ne­towej. Mogą jed­nak pojaw­ić się tam mul­ti­me­dia otrzy­mane od osób trze­ci­ch, a także takie zamieszc­zone na stron­ie inter­ne­towej przed wejś­ciem w życie Ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­noś­ci cyfrowej stron inter­ne­towych i aplikacji mobil­nych pod­miotów pub­licznych, które zgod­nie z jej zapisa­mi nie muszą być udostęp­ni­ane cyfrowo.

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 kwietnia 2021, 11:26
Dokument oglądany: 36 931 razy