TARRSA/IT/1/2021 — „Usługi zapewnienia dostępu do infrastruktury informatycznej w modelu usługowym wraz z usługami uzupełniającymi i obsługą informatyczną”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż zostało wszczęte postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. „Usłu­gi zapewnienia dostępu do infra­struk­tu­ry infor­maty­cznej w mod­elu usłu­gowym wraz z usługa­mi uzu­peł­ni­a­ją­cy­mi i obsługą informatyczną”

Postępowanie prowad­zone jest przy uży­ciu elek­tron­icznych środ­ków komu­nikacji za pośred­nictwem platformazakupowa.pl

Peł­na doku­men­tac­ja postępowa­nia zna­j­du­je się na stron­ie https://platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: 08.04.2021Publikacja dnia: 11 maja 2021, 12:46
Dokument oglądany: 1 083 razy