Usługi telefonii komórkowej na lata 2017/2019

Załącznik:

TARRSA zapy­tanie ofer­towe tel komorkowe 2017 2019

W wyniku przeprowad­zonej oce­ny ofert najko­rzyst­niejszą ofer­tę złożyła fir­ma Play Spół­ka P4 Sp. z o.o. z siedz­ibą i adresem w Warsza­w­ie przy ul. Taś­mowej 7. Umowy w przed­miotowym zakre­sie zostały pod­pisane z ww. Wykonawcą.

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 2 240 razy