Konkurs na na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko — pomorskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłosze­nie o otwartym naborze Partnera
w celu wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu w ramach dzi­ała­nia 8.1

Na pod­staw­ie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grud­nia 2006 roku o zasadach prowadzenia poli­ty­ki roz­wo­ju (Dz.U. z 2009, nr 84, poz.712), Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu ogłasza konkurs na Part­nera w celu wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu w ramach Pri­o­ry­te­tu VIII Region­alne kadry gospo­dar­ki, Dzi­ała­nia 8.1 Rozwój pra­cown­ików i przed­siębiorstw w region­ie, Pod­dzi­ała­nia 8.1.2 Wspar­cie pro­cesów adap­ta­cyjnych i mod­ern­iza­cyjnych w region­ie kujawsko-pomorskim. Ogłosze­nie ma charak­ter infor­ma­cyjny, celem umożli­wienia zgłasza­nia się ewen­tu­al­nych part­nerów oraz wskazu­je przesłan­ki wyboru part­nera. Ogłosze­nie to nie stanowi ogłoszenia w rozu­mie­niu przepisów o zamówieni­ach pub­licznych oraz o dzi­ałal­noś­ci pożytku publicznego.

I. CEL PARTNERSTWA:
Wspól­na real­iza­c­ja pro­jek­tu ukierunk­owana na dzi­ała­nia o charak­terze szkole­niowo — dorad­czym służące pobudze­niu akty­wnoś­ci zawodowej osób zwol­nionych lub przewidzianych do zwol­nienia z przy­czyn doty­czą­cych zakładu pracy.

II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA.
Oczeku­je się, iż part­ner pode­jmie dzi­ała­nia w zakre­sie akty­wiz­a­cji zawodowej osób zagrożonych proce­sa­mi restruk­tu­ryza­cyjny­mi w przedsiębiorstwach.

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1. Zgod­ność dzi­ała­nia potenc­jal­nego Part­nera z cela­mi partnerstwa.
2. Ofer­owany wkład potenc­jal­nego Part­nera w real­iza­cję celu partnerstwa.
3. Doświad­cze­nie w real­iza­cji co najm­niej jed­nego pro­jek­tu o podob­nym charak­terze (z różnych źródeł finansowania).
4. Współpra­ca z Benefic­jen­tem w trak­cie przy­go­towywa­nia projektu.

IV. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA
1. Posi­a­da statut orga­ni­za­cji pozarzą­dowej „non profit”.
2. Jest zare­je­strowany od co najm­niej 12 miesięcy.
3. Prowadzi dzi­ałal­ność statu­tową w obszarze prob­lematy­ki społeczno – ekonomicznej.
4. Ma siedz­ibę na tere­nie Polski.
5. Nie podle­ga wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­staw­ie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finansach pub­licznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmi­ana­mi), z zas­trzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

V. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT
1. Do real­iza­cji pro­jek­tu zostanie wybrany jeden Partner.
2. Miejsce i ter­min składa­nia ofert: najpóźniej do dnia 26 lutego 2013 r., do godziny 10.00 na adres: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń. Ofer­ty złożone po upły­wie powyższego ter­minu nie będą roz­pa­try­wane. Infor­ma­c­ja o konkur­sie i reg­u­lamin konkur­su zna­j­du­ją się poniżej.

Załączni­ki:

Infor­ma­c­ja o zawar­ciu umowy partnerskiej

         W dniu 4 mar­ca 2013 roku Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.  z siedz­ibą w Toruniu przy ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, wpisana przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydzi­ał VII Gospo­dar­czy KRS pod numerem 0000066071, kap­i­tał zakład­owy 18.880.000 zło­tych, opła­cony w całoś­ci, NIP 956–00-15–177 oraz wyło­niony w drodze konkur­su na Part­nera Pro­jek­tu Region Toruńsko-Włocławs­ki Nieza­leżnego Samorząd­nego Związku Zawodowego „Sol­i­darność”  z siedz­ibą w Toruniu przy ul. Piekary 35/ 39, 87–100 Toruń,  zawarły umowę part­ner­ską na rzecz real­iza­cji Pro­jek­tu „ZWOLNIONY ALE WYGRANY”  w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki współ­fi­nan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Strony umowy ustal­iły następu­ją­cy podzi­ał zadań między Partnerami :

Region Toruńsko-Włocławs­ki Nieza­leżnego Samorząd­nego Związku Zawodowego „Sol­i­darność”  jest odpowiedzial­ny za real­iza­cję następu­ją­cych zadań określonych w Projekcie:

a)    prace przygotowawcze,

b)   przeprowadze­nie doradzt­wa zawodowego, przeprowadze­nie szkole­nia mod­uł „Ja w pra­cy”, przeprowadze­nie szkole­nia mod­uł „Ja i mój zawód”, przeprowadze­nie pośred­nict­wa pra­cy w ramach Zada­nia 1 – Wspar­cie w ramach ścież­ki „nowa praca”.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA jest odpowiedzial­na za real­iza­cję następu­ją­cych zadań określonych w Projekcie:

a)    prace przygotowawcze,

b)   wypłatę dodatków szkole­niowych, wypłatę stype­ndiów szkole­niowych, wypłatę stype­ndiów stażowych, przeprowadze­nie badań lekars­kich w ramach w ramach Zada­nia 1 – Wspar­cie w ramach ścież­ki „nowa praca”,

c)    zadanie 2 Wspar­cie w ramach ścież­ki „włas­na firma”.

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 05.03.2013Publikacja dnia: 19 sierpnia 2016, 13:20
Dokument oglądany: 23 033 razy