TARRSA/SZKOLENIA_KULINARNE/2020 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów kulinarnych w ramach projektu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż zostało wszczęte postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie kursów kuli­narnych w ramach pro­jek­tu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kom­pe­tencji i Kwal­i­fikacji Zawodowych osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego. 

Postępowanie prowad­zone jest przy uży­ciu elek­tron­icznych środ­ków komu­nikacji za pośred­nictwem platformazakupowa.pl

Peł­na doku­men­tac­ja postępowa­nia zna­j­du­je się na stron­ie https://platformazakupowa.pl/transakcja/409995

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 29.12.2020Publikacja dnia: 11 maja 2021, 14:11
Dokument oglądany: 1 008 razy