Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie art. biurowych

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie art. biurowych:

 

Zapy­tanie Nr 1 

L.P. Nazwa Do zamówienia
1 Dłu­gopis UNI JESTSTREM 101 0.7 wkład niebieski 12 szt.
2 Dłu­gopis UNI JESTSTREM 101 0.7 wkład czarny 12 szt.
3 Cienkopis kolor czerwony 5 szt.
4 Cienkopis kolor zielony  5 szt.
5 Gum­ka do mazania 5 szt.
6 Noży­cz­ki dł. Ostrza  2 szt.
7 Ołówek z gumką 12 szt.

 

Zapy­tanie Nr 2 

L.P. Nazwa Do zamówienia
1 Koszul­ki krys­tal­iczne A4 6 opakowa­nia
2 Ołówek z gumką 12 szt.
3 Kop­er­ty C4 100 szt.
4 Kop­er­ty B5 100 szt.
5 Dłu­gopis UNI JESTSTREM 101 0.7 wkład niebieski 36 szt.
6 Baterie AAA Tesla 36 szt
7 Baterie AA Tesla 36 szt.

 

 

Zapy­tanie Nr 3 

L.P. Nazwa Do zamówienia
1 koszul­ki z wymi­en­ny­mi etyki­eta­mi z 12 identyfikatorami 3 opakowa­nia
2 tecz­ka do podpisu 1 szt.

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 08.06.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 10.08.2018 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ART. BIUROWYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę art. biurowych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Part­ner XXI Kleks Sp. Jaw­na z  siedz­ibą w Toruniu.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 119 razy