TARRSA/PROMOCJA_WK-P_KPZLA/WR/2023 — Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz organizacja wydarzeń towarzyszących podczas następujących wydarzeń: Memoriał Ireny Szewińskiej, Memoriał Wiesława Czapiewskiego, World Cross Country Bydgoszcz.

TARR S.A. infor­mu­je, że w dniu 26.05.2023 r. udzieliła zamówienia pn. Pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego oraz orga­ni­za­c­ja wydarzeń towarzyszą­cych pod­czas następu­ją­cych wydarzeń: Memo­ri­ał Ire­ny Szewińskiej, Memo­ri­ał Wiesława Cza­piewskiego, World Cross Coun­try Bydgoszcz.

Ogłosze­nie o zawar­ciu umowy_2023_BZP 00289362_01

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 26.09.2023 r.Publikacja dnia: 26 września 2023, 12:18
Dokument oglądany: 147 razy