TARR/PROJ_BAD/PN/2012

Przed­miot zamówienia:

Przeprowadze­nie bada­nia przed­siębiorstw i insty­tucji otoczenia biz­ne­su z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego na potrze­by pro­jek­tu Współpra­ca na rzecz budowa­nia zdol­noś­ci innowa­cyjnych przed­siębiorstw w region­ie kujawsko-pomorskim.

Załączni­ki:

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 17 września 2012Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 16 003 razy