Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

  • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 12 kartonów,
  • Ręczni­ki kuchenne papierowe na rolce białe, papi­er niepylą­cy, wytrzy­mały, nada­ją­cy się do wyciera­nia przed­miotów szk­lanych — 80 rolek,
  • Papi­er toale­towy biały, min. 65% białoś­ci, 2w, duża rol­ka 19 cm, min. 120 m, opakowanie 12 rolek – 8 worków.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 17.08.2016 r. do godz. 14.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 19.08.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 573 razy