Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kartonów,
 • Ręczni­ki kuchenne papierowe na rolce białe, papi­er niepylą­cy, wytrzy­mały, nada­ją­cy się do wyciera­nia przed­miotów szk­lanych, dłu­gość rol­ki min. 28 cm — 50 rolek, 
 • Papi­er toale­towy biały, min. 65% białoś­ci, 2w, duża rol­ka 19 cm, min. 120 m, opakowanie 12 rolek – 10 worków,
 • Cilit Band kamień i rdza 750 mln – 8 szt.,
 • Cilit do baterii – 4 szt.,
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 10 szt.,
 • Mydło do rąk w płynie z dozown­ikiem typu Luk­s­ja, Fa, Pal­mo­live 400 ml – 2 szt.,
 • Płyn do WC Tytan 5l – 4 szt.,
 • Płyn do mycia podłóg 5l – 2 szt.,
 • Pron­to spray do kurzu 400 ml brą­zowe – 5 szt.,
 • Mydło w płynie białe 5l – 6 szt.,
 • Płyn do okien – klasy/typu Buzil Profi­glass 10l – 1 szt.,
 • Tablet­ki a’50 Cal­go­nit Fin­ish All-in‑1 – 1 szt.,
 • Wor­ki na śmieci 120l – 30 rolek (z wzmoc­nionej folii),
 • Wor­ki na śmieci 60l – 30 rolek (z wzmoc­nionej folii),
 • Płyn do mycia naczyń kon­cen­trat 5l — 2 szt.,
 • Płyn do mycia naczyń PUR 1l – 2 szt.,
 • Żelowy odświeżacz powi­etrza, zapach cytrynowy, leśny – 1 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 26.09.2016 r. do godz. 9.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 29.09.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy LOGOS S.C. K. Rutec­ki, P. Syczyło.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 811 razy