Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego

TARR S.A. zwraca się z zapy­taniem ofer­towym doty­czą­cym zakupu ole­ju opalowego  na potrze­by ogrze­wa­nia bud.  A oraz pod­grze­wa­nia c.w.u. zgod­nie z treś­cią Zał. nr 1 (para­me­try tech­niczne pali­wa) do nn zapytania.

 

  1. Przed­miotem zamówienia jest sukcesy­w­na dostawa ole­ju opałowego do budynku TARR S.A. przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, real­i­zowana na pod­staw­ie cyk­licznych zle­ceń, zgod­nych z zapotrze­bowaniem Zamaw­ia­jącego. Przed­miot zamówienia obe­j­mu­je ok. 41 m3 ole­ju opałowego w okre­sie obję­tym zamówie­niem, czyli w okre­sie 12 miesię­cy od pod­pisa­nia umowy.
  2. Ilość ole­ju opałowego wskazana w pkt. 1 jest iloś­cią sza­cunkową i może ulec zmniejsze­niu w zależnoś­ci od zapotrze­bowa­nia Zamawiającego.

Rodzaj pali­wa: olej opałowy (09.13.51.00 – 5 — Olej opałowy) – speł­ni­a­ją­cy min­i­mum para­me­try określone w Zał. nr 1

  1. Wykon­aw­ca winien posi­adać aktu­al­ną kon­ces­je na obrót paliwami.
  2. Pod­stawą wyce­ny pali­wa win­na być cena hur­towa ole­ju opałowego aktu­al­na na dzień 14.11.2016.

W okre­sie obję­tym umową Wykon­aw­ca sprzeda­je Zamaw­ia­jące­mu olej opałowy w iloś­ci­ach wskazanych w zamówieni­ach i dostar­cza go włas­nym, spec­jal­isty­cznym trans­portem bezpośred­nio do wskazanego przez Zamaw­ia­jącego miejs­ca w terminie:

- RYGOR NORMALNY: do 12 (lub mniej w zależnoś­ci od złożonej ofer­ty) godzin od złoże­nia zamówienia fak­sem, drogą elek­tron­iczną lub tele­fon­icznie (w godz­i­nach pra­cy Zamawiającego).

- RYGOR AWARYJNY: do 4 godzin od złoże­nia zamówienia fak­sem lub telefonicznie

 

  1. Kry­te­ria oce­ny ofert

 

RAZEM MAX: 100 pkt

KRYTERIUM CENA: 96%

KRYTERIUM CZAS DOSTAWY (dla rygoru nor­mal­nego): 4%

 

KRYTERIUM CENA — najniższa cena / ceny badanej x 100 pkt X 96%

  • MAX: 96 pkt

 

KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

  • MAX: 4 pkt

 

TERMIN REALIZACJI (dla rygoru nor­mal­nego / w godzinach) Ilość punk­tów do uzyskania
12 0
11 1
10 2
9 3
8 4

 

Oso­ba wyz­nac­zone do kon­tak­tu (po str. Zamawiającego)

  • Jolan­ta Patrzałek
  • Woj­ciech Górny

 

Ofer­tę na ww zakres prac proszę dostar­czyć do dnia 16.11.2016 mailem, pocztą, fax’em lub oso­biś­cie na adres:

TARR S.A.; ul. Włocławska 167; 87–100 Toruń

Fax: (056) 699 54 99

e‑mail.: wojciech.gorny@tarr.org.pl

 

  • Wykon­aw­ca zobow­iązany jest do pod­pisa­nia z Zamaw­ia­ją­cym umowy na ww. zakres prac (pro­jekt umowy załąc­zony do postępowania).

Załączni­ki:

zapy­tanie-tarrsa-ole­je-opalowy-2016

zalacznik-nr-1-do-zapy­ta­nia-ofer­towego

umowa-olej-opalowy-tarrsa-2016-pre­fi­nal-doc

 

INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUG:  Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania bud. A oraz podgrzewania cwu na terenie TPT

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup usłu­gi „Dostawy ole­ju opałowego na potrze­by ogrze­wa­nia bud. A oraz pod­grze­wa­nia cwu na tere­nie TPT” za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o.

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 5 555 razy