Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie tonerów — unieważnione

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie tonerów:

 

Nazwa urządze­nie  Oryginał/Zamiennik Kolor Ilość w szt.
HP 1022 Zami­en­nik Czarny 3
HP Col­or Laser­Jet CM2320fxi Zami­en­nik Czarny 1
Toshi­ba e‑Studio 2303AM Ory­gi­nał Czarny 1
Toshi­ba e‑Studio 2505AC Ory­gi­nał Czarny 1
HP Col­or Laser­Jet 2820 Zami­en­nik Czarny 1
Lex­mark X792 Ory­gi­nał Czarny 1

 

W przy­pad­ku wyce­ny zami­en­ników prosimy o podanie wyda­jnoś­ci tonera.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 09.07.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 12.07.2018r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

Unieważnie­nie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie tonerów 

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167 infor­mu­je o unieważnie­niu zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie ton­erów z powodu krótkiego ter­minu do złoże­nia ofert.

Wykon­aw­cy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapy­tanie ofer­towe zostaną poinformowani
o unieważnie­niu drogą mailową.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 746 razy