Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:
1) Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 20 kartonów,
2) Ręczni­ki kuchenne papierowe na rolce białe, papi­er niepylą­cy, wytrzy­mały, nada­ją­cy się do wyciera­nia przed­miotów szk­lanych, dłu­gość rol­ki min. 28 cm — 50 rolek,
3) Papi­er toale­towy biały, min. 65% białoś­ci, 2w, duża rol­ka 19 cm, min. 120 m, opakowanie 12 rolek – 10 worków,
4) Cilit Band kamień i rdza 750 mln – 4 szt.,
5) Cilit do baterii – 4 szt.,
6) Ścier­ki do podłóg z mikrofi­bry GRUBEJ – wym. 50x50 – 20 opakowań,
7) Mydło do rąk w płynie z dozown­ikiem typu Luk­s­ja, Fa, Pal­mo­live 400 ml – 2 szt.,
8) Płyn do WC Tytan 5l – 2 szt.,
9) Płyn do mycia podłóg 5l – 2 szt.,
10) Tablet­ki a’50 Cal­go­nit Fin­ish All-in‑1 – 1 szt.,
11) Mydło w płynie białe o dobrych właś­ci­woś­ci­ach myją­cych 5l – 2 szt.,
12) Płyn do mycia naczyń PUR 1l – 1 szt.,
13) Mleczko do czyszczenia CIF Lemon 700 ml – 1 szt.,
14) Gąb­ki do zmy­wa­nia A‘10 – 3 opakowania.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 04.01.2017 r. do godz. 9.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 09.01.2017r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

Do pobra­nia:

zapytanie-ofertowe-29–12-2016.doc

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy LOGOS S.C. K. Rutec­ki, P. Syczyło.

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 3 463 razy