Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 10 kartonów,
 • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 3 szt.,
 • Cilit do baterii – 3 szt.
 • Płyn do WC Tytan 5l – 5 szt.,
 • Płyn do mycia podłóg 5l – 5 szt.,
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 10 szt.,
 • Ręczni­ki kuchenne typu Regi­na 100% celu­loza 3 warst­wowy – 53 m dł. – 15 rolek
 • Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 8 worków
 • Van­ish w are­o­zolu do dywanów – 5 szt.
 • Pron­to 250 ml – 5 szt.
 • Płyn do mycia naczyń 5 l. – 3 szt.
 • Gąb­ki do naczyń małe – 3 opakowa­nia /30 szt./
 • Dozown­ik do mydła w płynie typu Jofel – 4 szt. 
  • pojem­ność zbiorni­ka 1000 ml
  • mydło uzu­peł­ni­ane z kanistra
  • okienko do kon­troli poziomu mydła
  • dostęp­ny w kolorze białym
  • przy­cisk w kolorze grafitowym
  • wyko­nany z wysok­iej jakoś­ci tworzy­wa ABS
  • dozown­ik do mydła zamykany na kluczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 03.04.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 05.04.2018r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy LOGOS S.C. K. Rutec­ki, P. Syczyło.

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 3 798 razy