TARRSA/GENERATOR_RFSII/1/2023 — Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji internetowej składającej się z serwisu www wraz z systemem zarządzania, generatora wniosków aplikacyjnych, systemu obsługi bonów płatniczych

TARR S.A. infor­mu­je, że wszczęła postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. Zapro­jek­towanie i wdroże­nie aplikacji inter­ne­towej składa­jącej się z ser­wisu www wraz z sys­te­mem zarządza­nia, gen­er­a­to­ra wniosków aplika­cyjnych, sys­te­mu obsłu­gi bonów płatniczych.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818247

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 05.10.2023Publikacja dnia: 5 października 2023, 10:22
Dokument oglądany: 139 razy