TARRSA/PODRÓŻE/1/2023 — Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. “Sukcesywne świadczenie usług organizacji podróży służbowych”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż wszczęła postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego w try­bie pod­sta­wowym bez negoc­jacji pn. “Sukcesy­wne świad­cze­nie usług orga­ni­za­cji podróży służbowych”.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756171

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 27.04.2023Publikacja dnia: 27 kwietnia 2023, 12:57
Dokument oglądany: 306 razy