Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 1. Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kartonów,
 2. Cilit Bang kamień i rdza 750 mln –  5 szt.,
 3. Cilit do baterii 450 ml – 4 szt.
 4. Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu 300 ml – 12 szt.,
 5. Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 10 worków
 6. Mydło w płynie 3 l. białe – 3 szt.
 7. Tytan do WC 5 l – 3 szt.
 8. Płyn do mycia podłóg 5l. – 5 szt.
 9. Płyn do mycia naczyń Pur Bal­sam 900 ml. – 3 szt.
 10. Ścier­ka do podło­gi i z mikrofi­bry – 15 szt.
 11. Szufel­ka – 4 szt
 12. Wor­ki na śmieci 30 l – 40 rolek /pakowane 50 szt. w rolce/

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 23.01.2019 r. do godz. 15.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 28.01.2019 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena 

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Logos z siedz­ibą w Toruniu.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2019, 10:27
Dokument oglądany: 2 372 razy