TARRSA/SZKOLENIA_INFO/1/2020 — Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych wraz z doradztwem w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego

Zamaw­ia­ją­cy infor­mu­je, że wszczął postępowanie o zamówie­nie pub­liczne na pod­staw­ie art. 138g-138s ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych pn. „Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie szkoleń kom­put­erowych wraz z doradztwem  w ramach pro­jek­tu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 – Pod­dzi­ałanie 10.4.1 Edukac­ja dorosłych w zakre­sie kom­pe­tencji cyfrowych i języków obcych”.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem Plat­formy platformazakupowa.pl

Wszel­ka doku­men­tac­ja dostęp­na jest na stron­ie https://platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings , w zakład­ce dedykowanej postępowaniu.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 10.07.2020 r.Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 12:53
Dokument oglądany: 1 487 razy