Zamówienia podlegające ustawie PZP

Zgod­nie z art. 13 ogól­nego roz­porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, Zamaw­ia­ją­cy infor­mu­je, iż:

1) admin­is­tra­torem danych osobowych osób fizy­cznych w przed­miotowym postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego jest Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167, , Inspek­tor Ochrony Danych Osobowych: tel. 56 699 55 00, e‑mail: iodo@tarr.org.pl;

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. związanym z przeprowadze­niem postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego na pod­staw­ie ustawy z dnia 29 sty­cz­nia 2004 roku – Pra­wo zamówień pub­licznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwaną dalej pra­wo zamówień pub­licznych) oraz roz­porządzenia Min­is­tra Roz­wo­ju z dnia 26 lip­ca 2016 r. w spraw­ie rodza­jów doku­men­tów, jakie może żądać zamaw­ia­ją­cy od wykon­aw­cy w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w związku z art. 6 ust. 1 lit.) c RODO,
  2. ochrony prawnie uza­sad­nionych interesów Admin­is­tra­to­ra, tj. niezbęd­nych do wyko­na­nia zadań Admin­is­tra­to­ra związanych z real­iza­cją niniejszego postępowa­nia o udzie­le­nia zamówienia pub­licznego, w celach archi­wiz­a­cyjnych, statysty­cznych oraz jeżeli dana ofer­ta zostanie wybrana jako najko­rzyst­niejsza w przed­miotowym postępowa­niu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową — na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. real­iza­cji umowy i/lub dzi­ałań przed zawar­ciem umowy o zamówie­nie pub­liczne, jeśli dana ofer­ta zostanie uznana za najko­rzyst­niejszą — na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. przekaza­nia danych innym pod­miotom upoważnionym z mocy prawa, na pod­staw­ie przepisów podatkowych, ubez­pieczeń społecznych, czy dostępu do infor­ma­cji pub­licznej – na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3) odbior­ca­mi danych osobowych będą wyłącznie pod­mio­ty uprawnione z mocy prawa do uzyska­nia danych osobowych lub:

  1. ban­ki, firmy audy­towe i konsultingowe,
  2. firmy świad­czące usłu­gi ITcloud, pocz­towe, kurierskie,
  3. inne pod­mio­ty uczest­niczące w przed­miotowym postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego oraz real­iza­cji umowy, pod­mio­ty, które w imie­niu Admin­is­tra­to­ra przetwarza­ją dane osobowe na pod­staw­ie zawartej z Admin­is­tra­torem umowy powierzenia przetwarza­nia danych;

4) dane osobowe prze­chowywane będą przez czas obow­iązy­wa­nia zawartej umowy, a także po jej zakończe­niu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykony­waniem umowy,
  2. wyko­na­nia obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów prawa, w tym w szczegól­noś­ci podatkowych i rachunkowych,
  3. statysty­cznych i archiwizacyjnych;

5) dane osobowe prze­chowywane będą przez okres 10 lat od zawar­cia umowy, jeżeli umowa zostanie zawarta z osobą fizy­czną lub w pozostałych przy­pad­kach przez okres trwałoś­ci pro­jek­tu, jed­nak nie krócej niż 4 lata od zawar­cia umowy;

6) oso­ba, której doty­czą dane osobowe ma pra­wo do żąda­nia od Admin­is­tra­to­ra dostępu do danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia danych oraz pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych i pra­wo do przenoszenia danych osobowych;

7) oso­ba, której doty­czą dane osobowe ma pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego, tj. Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego oraz zawar­cia umowy;

9) w przy­pad­ku gdy wyko­nanie obow­iązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (pra­wo oso­by do uzyska­nia od admin­is­tra­to­ra potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej doty­czące, a jeżeli ma to miejsce, pra­wo do uzyska­nia dostępu do nich; pra­wo do bycia poin­for­mowaną o odpowied­nich zabez­pieczeni­ach, o których mowa w art. 46 RODO związanych z przekazaniem w przy­pad­ku przekazy­wa­nia danych do państ­wa trze­ciego lub orga­ni­za­cji między­nar­o­dowej; pra­wo do otrzy­ma­nia kopii danych), wyma­gało­by niewspółmiernie dużego wysiłku, zamaw­ia­ją­cy może żądać od oso­by, której dane doty­czą, wskaza­nia dodatkowych infor­ma­cji mają­cych na celu spre­cy­zowanie żąda­nia, w szczegól­noś­ci poda­nia nazwy lub daty postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego. Uprawnie­nie przysługu­je zamaw­ia­jące­mu zarówno w trak­cie trwa­nia postępowa­nia, jak i po jego zakończe­niu w okre­sie prze­chowywa­nia pro­tokołu z postępowania;

10) wys­tąpi­e­nie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (pra­wo żąda­nia od admin­is­tra­to­ra ograniczenia przetwarza­nia danych), nie ogranicza przetwarza­nia danych osobowych do cza­su zakończenia postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia publicznego;

11) Sko­rzys­tanie przez osobę, której dane doty­czą, z uprawnienia do spros­towa­nia lub uzu­pełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmi­aną wyniku postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego ani zmi­aną postanowień umowy w zakre­sie niez­god­nym z Ustawą Pzp.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 30.01.2020Publikacja dnia: 30 stycznia 2020, 15:50
Dokument oglądany: 111 571 razy