TARR/DOSTAWA_OLEJU(2010/2011)

Toruń: Dostawa oleju opałowego dla TARR SA (2010/2011) Nr sprawy TARR/DOSTAWA_OLEJU(2010/2011)

Numer ogłoszenia: 3132 — 2010; data zamieszczenia: 05.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Dostawa ole­ju opałowego dla TARR SA (2010/2011) Nr sprawy TARR/DOSTAWA_OLEJU(2010/2011).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: Przed­sięwz­ię­cie obe­j­mu­je sukcesy­wną dostawę ole­ju opałowego potrzeb­ne­go do ogrze­wa­nia budynków TARR S.A. przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu real­i­zowaną na pod­staw­ie cyk­licznych zle­ceń, zgod­nych z zapotrze­bowaniem Zamaw­ia­jącego. Przed­miot zamówienia obe­j­mu­je ok. 80 m³ w okre­sie obję­tym zamówieniem..

II.1.4) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 09.13.51.00–5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończe­nie: 15.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu oraz opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tych warunk­ów: 1. O zamówie­nie mogą ubie­gać się Wykon­aw­cy, którzy speł­ni­a­ją warun­ki wynika­jące z art. 22 ust 1 i 24 Ustawy tzn.: a) posi­ada­nia uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli przepisy prawa nakłada­ją obow­iązek ich posi­ada­nia; b) posi­ada­nia wiedzy i doświad­czenia; c) dys­ponowa­nia odpowied­nim potenc­jałem tech­nicznym oraz osoba­mi zdol­ny­mi do wyko­na­nia zamówienia; d) sytu­acji eko­nom­icznej i finan­sowej; e) nie podle­ga­ją wyk­lucze­niu z postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia; f) za spełnie­nie warunku określonego w lit. a) uważa się posi­adanie kon­cesji na obrót pali­wa­mi ciekły­mi wydanej przez Preze­sa Urzę­du Reg­u­lacji Ener­gety­ki; g) za spełnie­nie warunku określonego w lit. b) uważa się należyte wyko­nanie w okre­sie 3 lat przed dniem wszczę­cia postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia dzi­ałal­noś­ci jest krót­szy — w tym okre­sie, co najm­niej 1 dostawy odpowiada­jącej swoim rodza­jem i wartoś­cią przed­miotowi zamówienia; h) za spełnie­nie warunku określonego w lit. c) uważa się dys­ponowanie co najm­niej dwoma pojaz­da­mi spec­jal­isty­czny­mi do prze­wozu ole­ju opałowego. 2. W przy­pad­ku złoże­nia ofer­ty przez Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o udzie­le­nie zamówienia w odniesie­niu do wyma­gań postaw­ionych przez Zamaw­ia­jącego punkt poprzed­ni sto­su­je się odpowied­nio. 3. Oce­na speł­ni­a­nia w/w warunk­ów doko­nana zostanie zgod­nie z for­mułą speł­nia — nie speł­nia, w opar­ciu o infor­ma­c­je zawarte w doku­men­tach i oświad­czeni­ach wyszczegól­nionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z treś­ci załąc­zonych doku­men­tów musi wynikać jed­noz­nacznie, iż w/w warun­ki Wykon­aw­ca spełnił..
  • Infor­ma­c­ja o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia speł­ni­a­nia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu: 1. Wykon­aw­cy składa­ją­cy Ofer­tę, w celu potwierdzenia spełnienia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu, powin­ni złożyć następu­jące oświad­czenia i doku­men­ty: a) oświad­cze­nie Wykon­aw­cy o speł­ni­a­n­iu warunk­ów wynika­ją­cych z artykułu 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru oświad­czenia w załączniku nr 4 do Specy­fikacji) i niepodle­ga­niu wyłącze­niu z postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia; b) oświad­cze­nie o powierze­niu wyko­na­nia częś­ci zamówie­nie pod­wykon­aw­com ze wskazaniem zakre­su . Pon­ad­to do ofer­ty należy dołączyć następu­jące doku­men­ty: c) aktu­al­ny odpis z właś­ci­wego rejestru albo aktu­alne zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej wys­taw­ionego nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert; d) aktu­al­nej infor­ma­cji z Kra­jowego Rejestru Karnego w zakre­sie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wys­taw­ionej nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert; e) aktu­al­nej infor­ma­cji z Kra­jowego Rejestru Karnego w zakre­sie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wys­taw­ionej nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert; f) aktu­al­nego zaświad­czenia właś­ci­wego naczel­ni­ka urzę­du skar­bowego oraz właś­ci­wego odd­zi­ału Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych lub Kasy Rol­niczego Ubez­pieczenia Społecznego potwierdza­ją­cych odpowied­nio, że wykon­aw­ca nie zale­ga z opła­caniem podatków, opłat oraz składek na ubez­piecze­nie zdrowotne i społeczne, lub zaświad­czeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol­nie­nie, odrocze­nie lub rozłoże­nie na raty zaległych płat­noś­ci lub wstrzy­manie w całoś­ci wyko­na­nia decyzji właś­ci­wego organu — wys­taw­ionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert; g) polisę, a w przy­pad­ku jej braku inny doku­ment potwierdza­ją­cy, że wykon­aw­ca jest ubez­piec­zony od odpowiedzial­noś­ci cywilnej w zakre­sie prowad­zonej dzi­ałal­noś­ci. h) kon­ces­ja na obrót pali­wa­mi ciekły­mi wydana przez Preze­sa Urzę­du Reg­u­lacji Ener­gety­ki, i) wykaz dostaw, o których mowa w dziale IV pkt.1 lit. g wraz z podaniem ich wartoś­ci, przed­mio­tu, dat wyko­na­nia i odbior­ców, oraz załąc­zony­mi doku­men­ta­mi potwierdza­ją­cy­mi, że te dostawy zostały wyko­nane należy­cie; j) pełnomoc­nict­wo do reprezen­towa­nia Wykon­aw­cy w postępowa­niu, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty (np. Kra­jowego Rejestru Sądowego,) k) w przy­pad­ku kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi art. 23 Ustawy; l) wykaz pojazdów, o których mowa w dziale IV pkt. 1 lit. h wraz z infor­ma­cją o pod­staw­ie dys­ponowa­nia tymi pojaz­da­mi. 2. W przy­pad­ku złoże­nia ofer­ty przez Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o udzie­le­nie zamówienia (zwanych dalej Part­nera­mi) w odniesie­niu do oświad­czeń i doku­men­tów Zamaw­ia­ją­cy wyma­ga: a) Part­nerzy muszą ustanow­ić i wskazać Pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udziel­nie niniejszego zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu o udzie­le­nie niniejszego zamówienia i zawar­cia umowy w spraw­ie udzie­le­nia zamówienia pub­licznego; b) ofer­ta musi być pod­pisana w taki sposób aby prawnie zobow­iązy­wała wszys­t­kich Part­nerów; c) każdy z Part­nerów odd­ziel­nie musi udoku­men­tować, że nie podle­ga wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 Ustawy; d) wszel­ka kore­spon­denc­ja będzie prowad­zona wyłącznie z Pełnomoc­nikiem. 3. Jeżeli wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej przy składa­niu wyma­ganych doku­men­tów zas­tosowanie ma ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w spraw­ie rodza­jów doku­men­tów, jakich może żądać zamaw­ia­ją­cy od wykon­aw­cy, oraz form, w jakich te doku­men­ty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605) w szczegól­noś­ci § 2 ww. rozporządzenia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wyko­rzys­tana będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony inter­ne­towej, na której dostęp­na jest specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.tarr.org.pl.
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pok. 229.

IV.3.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 13.01.2010 godz­i­na 09:00, miejsce: ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pok. 224 (sekre­tari­at).

IV.3.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

Załączni­ki:

Uwa­gi:

Plik do pobrania:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 13.01.2010, 15:48Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 9 323 razy