TARR/DRUK_3/WM/2009

Toruń: Usługa druku i dostawa materiałów szkoleniowych

Numer ogłoszenia: 158054 — 2009; data zamieszczenia: 20.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

 

 • Adres strony inter­ne­towej zamaw­ia­jącego: www.tarr.org.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Usłu­ga druku i dostawa mate­ri­ałów szkole­niowych Nr sprawy TARR/DRUK_3/WM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: 1. Przed­miot zamówienia obe­j­mu­je usługę druku i dostawę mate­ri­ałów szkole­niowych dla uczest­ników pro­jek­tu szkole­niowego: Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP.
2.Szczegółowe wyma­gania związane z real­iza­cją przed­mio­tu zamówienia:
2.1.wkładka do seg­re­ga­to­ra z nadrukiem (do umieszczenia za przezroczys­tą folią na okład­ce segregatora):format: ok. 26 x 30,5cm
2.2. wkład­ka do seg­re­ga­to­ra z nadrukiem (do umieszczenia za przezroczys­tą folią na grz­biecie seg­re­ga­to­ra — 65mm): for­mat: ok. 6 x 30,5cm
2.3. wkład­ka do seg­re­ga­to­ra z nadrukiem (do umieszczenia za przezroczys­tą folią na grz­biecie seg­re­ga­to­ra — 45mm): for­mat: ok. 4,2 x 30,5cm
2.4. wkład­ka do seg­re­ga­to­ra (jed­na do każdego seg­re­ga­to­ra) z nazwą mod­ułu (Finanse, Zarządzanie, Bez­pieczeńst­wo IT) do wpię­cia w środku:format: A4.
Ele­men­ty graficzne (logo­typy + zdję­cia) oraz tekst, które będą umieszc­zone na zewnętrznej częś­ci seg­re­ga­to­ra i na wkład­ce do wpię­cia w środ­ku zostaną przesłane Wykon­aw­cy po pod­pisa­niu umowy..

II.1.4) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 79.82.30.00–9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dni­ach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu oraz opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tych warunk­ów: 1. O udzie­le­nie zamówienia mogą ubie­gać się Wykon­aw­cy, którzy:
  1.1. Posi­ada­ją uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli ustawy nakłada­ją obow­iązek posi­ada­nia takich uprawnień;
  1.2. Posi­ada­ją niezbęd­ną wiedzę i doświad­cze­nie oraz dys­ponu­ją potenc­jałem tech­niczny­mi i osoba­mi zdol­ny­mi do wyko­na­nia zamówienia lub przed­staw­ią pisemne zobow­iązanie innych pod­miotów do udostęp­nienia potenc­jału tech­nicznego i osób zdol­nych do wyko­na­nia zamówienia;
  1.3. Zna­j­du­ją się w sytu­acji eko­nom­icznej i finan­sowej zapew­ni­a­jącej wyko­nanie zamówienia;
  1.4. Nie podle­ga­ją wyk­lucze­niu z postępowa­nia o udzie­le­nia zamówienia na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
  1.5. Za spełnie­nie warunku określonego w pkt. 1.2 uważa się posi­adanie doświad­czenia w real­iza­cji co najm­niej 3 usług z zakre­su drukowania.
  2. W przy­pad­ku złoże­nia ofer­ty przez Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o udzie­le­nie zamówienia w odniesie­niu do wyma­gań postaw­ionych przez Zamawiającego:
  2.1 Każdy z Wykon­aw­ców odd­ziel­nie musi udoku­men­tować, że nie podle­ga wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 Ustawy;
  2.2 W odniesie­niu do warunk­ów wyma­ganych doty­czą­cych potenc­jału zamaw­ia­jącego i eko­nom­icznego, Wykon­aw­cy muszą łącznie speł­ni­ać wyma­gane warunki;
  2.3 W odniesie­niu do pozostałych warunk­ów wyma­ganych każdy z Wykon­aw­ców musi udoku­men­tować spełnie­nie tych warunków.
  3. Spełnie­nie warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu określonych w pkt. 1 Zamaw­ia­ją­cy określi na pod­staw­ie anal­izy wyma­ganych doku­men­tów i oświad­czeń wymienionych w dziale V niniejszej specy­fikacji zgod­nie z for­mułą — speł­nia — nie spełnia..
 • Infor­ma­c­ja o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia speł­ni­a­nia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykon­aw­ca speł­nia warun­ki udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia Zamaw­ia­ją­cy żąda przed­staw­ienia następu­ją­cych doku­men­tów i oświadczeń:
  1.1. Oświad­cze­nie Wykon­aw­cy o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy (Załącznik Nr 2);
  1.2. Aktu­al­nego odpisu z właś­ci­wego rejestru albo aktu­al­nego zaświad­czenia o wpisie do ewidencji gospo­dar­czej, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, wys­taw­ionego nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert;
  1.3. Pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty (np. z odpisu Kra­jowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Dzi­ałal­noś­ci Gospodarczej);
  1.4. W przy­pad­ku kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi Art. 23 Ustawy;
  2. Jeżeli Wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, skła­da odpowied­ni doku­ment lub doku­men­ty, wys­taw­ione w kra­ju, w którym ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia, potwierdza­jące odpowied­nio, że:
  2.1. Nie otwarto jego lik­widacji ani nie ogłos­zono upadłości;
  2.1. Nie orzec­zono wobec niego zakazu ubie­ga­nia się o zamówienie;
  3. Doku­men­ty i oświad­czenia muszą być złożone w formie ory­gi­nału lub kserokopii poświad­c­zonej za zgod­ność z ory­gi­nałem przez Wykon­aw­cę. Poświad­cze­nie musi być opa­tr­zone adno­tacją ‑za zgod­ność z ory­gi­nałem- oraz czytel­nym pod­pisem lub pod­pisem nieczytel­nym opa­tr­zonym imi­en­ną pieczęcią..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wyko­rzys­tana będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony inter­ne­towej, na której dostęp­na jest specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.tarr.org.pl.
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, ul. Włocławska 167 w Toruniu, pok.229.

IV.3.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 28.05.2009 godz­i­na 09:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, ul. Włocławska 167 w Toruniu, pok.229.

IV.3.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.3.13) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: 2.Zamówienie współ­fi­nan­sowane będzie ze środ­ków UE w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki; pod­dzi­ałanie 8.1.1: Wspieranie roz­wo­ju kwal­i­fikacji zawodowych i doradzt­wo dla przedsiębiorstw.


Plik do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACHWYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dzi­ała­jąc na pod­staw­ie art. 92 ustawy z dnia 29 sty­cz­nia 2004 r Pra­wo zamówień pub­licznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) zaw­iadami­am, że w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego na „Usługę druku i dostawy mate­ri­ałów szkole­niowych Nr sprawy TARR/DRUK_3/WM/2009” ofer­ty złożyły następu­jące firmy:

L.P. NAZWA FIRMY CENA ILOŚĆ PKT
(CENA)
ILOŚĆ PKT
(RAZEM)
1. Gaca Michał CSK STUDIO
Ul. Bac­cia­rel­lego 8F/9
51–649 Wrocław
1708 100,00 100,00
2. Drukar­nia OTTON-DRUK
Ul. Kom­bat­an­tów 4
71–809 Szczecin
1830 93,33 93,33
3. Agenc­ja Reklam­owa GALL
P.Zasuwa, L.Milewski
Ul. Koś­ciusz­ki 41/47
87–100 Toruń
1830 93,33 93,33

Jed­nocześnie infor­mu­ję, że najko­rzyst­niejszą ofer­tę złożyła firma:

Gaca Michał CSK STUDIO
Ul. Bac­cia­rel­lego 8F/9
51–649 Wrocław

która uzyskała w postępowa­niu 100,00 pkt.

Umowę o zamówie­nie pub­liczne należy pod­pisać w ter­minie nie krót­szym niż 7 dni od dnia przekaza­nia zaw­iadomienia o wyborze ofer­ty, nie później jed­nak niż przed upły­wem ter­minu związa­nia ofertą.
Uwa­gi:

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACHWYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dzi­ała­jąc na pod­staw­ie art. 92 ustawy z dnia 29 sty­cz­nia 2004 r Pra­wo zamówień pub­licznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) zaw­iadami­am, że w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego na „Usługę druku i dostawy mate­ri­ałów szkole­niowych Nr sprawy TARR/DRUK_3/WM/2009” ofer­ty złożyły następu­jące firmy:

L.P. NAZWA FIRMY CENA ILOŚĆ PKT
(CENA)
ILOŚĆ PKT
(RAZEM)
1. Gaca Michał CSK STUDIO
Ul. Bac­cia­rel­lego 8F/9
51–649 Wrocław
1708 100,00 100,00
2. Drukar­nia OTTON-DRUK
Ul. Kom­bat­an­tów 4
71–809 Szczecin
1830 93,33 93,33
3. Agenc­ja Reklam­owa GALL
P.Zasuwa, L.Milewski
Ul. Koś­ciusz­ki 41/47
87–100 Toruń
1830 93,33 93,33

Jed­nocześnie infor­mu­ję, że najko­rzyst­niejszą ofer­tę złożyła firma:

Gaca Michał CSK STUDIO
Ul. Bac­cia­rel­lego 8F/9
51–649 Wrocław

która uzyskała w postępowa­niu 100,00 pkt.

Umowę o zamówie­nie pub­liczne należy pod­pisać w ter­minie nie krót­szym niż 7 dni od dnia przekaza­nia zaw­iadomienia o wyborze ofer­ty, nie później jed­nak niż przed upły­wem ter­minu związa­nia ofertą.

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 28.05.2009, 11:45Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 6 263 razy