Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania umiędzynarodowienia MŚP w województwie kujawsko-pomorskim

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. zaprasza do złoże­nia ofer­ty w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na Przeprowadze­nie bada­nia umiędzy­nar­o­dowienia MŚP w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w ramach pro­jek­tu SME Inter­na­tion­al­isaton Exchange (SIE), współ­fi­nan­sowanego ze źródeł  Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­gra­mu INTERREG Europa.

Przed­miotem bada­nia są mali i śred­ni przed­siębior­cy z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego (z wyłącze­niem mikro­przed­siębiorstw) w zakre­sie umiędzy­nar­o­dowienia ich działalności.

Celem głównym bada­nia umiędzy­nar­o­dowienia jest oce­na potenc­jału inter­nacjon­al­iza­cji małych i śred­nich przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem doty­chcza­sowego stop­nia inter­nacjon­al­iza­cji oraz bari­er w inter­nacjon­al­iza­cji dzi­ałal­noś­ci firm.

Cele szczegółowe:

  • oce­na obec­nej skali umiędzy­nar­o­dowienia małych i śred­nich przedsiębiorstw,
  • oce­na potenc­jału poszczegól­nych sek­torów gospo­dar­ki w kierunku umiędzy­nar­o­dowienia małych i śred­nich przedsiębiorstw,
  • oce­na stop­nia przy­go­towa­nia przed­siębior­ców do wchodzenia na nowe zagraniczne rynki,
  • oce­na efek­ty­wnoś­ci wspar­cia region­al­nych poli­tyk i mech­a­nizmów umiędzy­nar­o­dowienia MŚP.

Ofer­tę należy przesłać e‑mailem na adres sie@tarr.org.pl do dnia 21 październi­ka 2016 r. do godz. 16.00.

Osobą uprawnioną do porozu­miewa­nia się z Wykon­aw­ca­mi jest Pani Syl­wia Zyg­mont (tel.: 56 658 89 50, 691 719 628, e‑mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl).

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się w PEŁNYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Załączni­ki:

  1. Pełne zapy­tanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 — for­mu­la­rz ofertowy.
  3. Załącznik nr 2 — oświadczenie.
  4. Załącznik nr 3 — wykaz usług.
  5. Załącznik nr 4 — wykaz osób.

 

INFORMACJA O WYBORZE

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, że zakońc­zona została pro­ce­du­ra wyboru wykon­aw­cy usłu­gi pole­ga­jącej na Przeprowadze­nie bada­nia umiędzy­nar­o­dowienia MŚP w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w ramach pro­jek­tu SME Inter­na­tion­al­isaton Exchange (SIE), współ­fi­nan­sowanego ze źródeł Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­gra­mu INTERREG Europa.

W odpowiedzi na opub­likowane w dniu 14 październi­ka 2016 r. na stron­ie www.bip.tarr.org.pl zapy­tanie ofer­towe wpłynęło sie­dem ofert. Dwie spośród zgłos­zonych ofert spełniło wyma­gania min­i­malne określone w zapy­ta­niu ofer­towym, pięć zostało odrzu­conych z przy­czyn formalnych.

W wyniku przeprowad­zonej oce­ny punk­towej złożonych ofert na wykon­aw­cę usłu­gi została wybrana Pani Moni­ka Kwiecińs­ka-Zdren­ka prowadzą­ca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Pra­cow­n­ia Badań SOMA Moni­ka Kwiecińska-Zdrenka.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 5 438 razy