Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 

  • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kartonów,
  • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 3 szt.,
  • Cilit do baterii 750 ml – 3 szt.
  • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 10 szt.,
  • Ręczni­ki kuchenne typu Regi­na 100% celu­loza 3 warst­wowy – 53 m dł. – 30 rolek
  • Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 8 worków
  • Wor­ki 30 l – folia wzmoc­niona – 40 szt.
  • Mydło w płynie 5 l. białe – 2 szt.
  • Płyn do mycia naczyń 5 l. – 2 szt.
  • Wor­ki do odkurza­cza Metabo ASA 30 L PC INOX – 15 szt.

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 26.06.2018 r. do godz. 15.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 27.06.2018r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy LOGOS S.C. K. Rutec­ki, P. Syczyło.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 439 razy