Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

1) Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kartonów,
2) Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 3 szt.,
3) Cilit do baterii – 4 szt.
4) Płyn do WC Tytan 5l – 2 szt.,
5) Płyn do mycia podłóg 5l – 5 szt.,
6) Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 10 szt.,
7) Ręczni­ki kuchenne – 36 rolek
8) Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 15 worków
9) Van­ish w are­o­zolu do dywanów – 5 szt.
10) Pron­to 250 ml – 5 szt.
11) Ścierecz­ki z mikrofi­bry – 20 szt.
12) Ścier­ki do podłóg 50 x 58 /pomarańczowe/ — 20 szt.
13) Mydło w płynie 5 l – 3 szt.
14) Gąb­ki kuchenne – 1 opakowanie
15) Wor­ki 120 l – folia wzmoc­niona – 40 szt.
16) Wor­ki 60 l – folia wzmoc­niona – 60 szt.
17) Rozpy­lacze – 3 szt.
18) Kamix do cza­jników – 10 opakowań
19) Szc­zot­ki WC – 12 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro
Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 10.11.2017 r. do godz. 10.00.
Czas real­iza­cji zamówienia 13.11.2017r.
Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena
Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

Załącznik:

Zapy­tanie o cenę

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy FHU Fresh Mag­dale­na Smolińs­ka – Kornowicz.

Załącznik:

Infor­ma­c­ja o wyborze

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 2 791 razy