Przedmiot zamówienia: jednorazowa usługa wymiany tzw. zestawu naprawczego 100k do Lexmark X945e (40X4093) wraz z zakupem części składowych powyższego zestawu

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na jed­no­ra­zową usługę wymi­any tzw. zestawu napraw­czego 100k do Lex­mark X945e (40X4093) wraz z zaku­pem częś­ci skład­owych powyższego zestawu — ele­men­ty czyszczące pasa trans­fer­owego; rol­ki trans­fer­owe; rol­ki poda­jni­ka papieru; rol­ki separatora.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Opis przed­mio­tu zamówienia:

  1. Jed­no­ra­zowa usłu­ga wymi­any całego tzw. zestawu napraw­czego 100k do Lex­mark X945e (40X4093) wraz z zaku­pem częś­ci skład­owych powyższego zestawu — ele­men­ty czyszczące pasa trans­fer­owego; rol­ki trans­fer­owe; rol­ki poda­jni­ka papieru; rol­ki sep­a­ra­to­ra. Zamaw­ia­ją­cy dys­ponu­je obec­nie ukła­dem grzew­czym (40X3748) do powyższego zestawu.
  2. Ter­min wymi­any zestawu do uzgodnienia.
  3. Ter­min złoże­nia ofer­ty cenowej do dnia 16.11.2015 r. do godz. 16.00.

Ofer­ty moż­na składać oso­biś­cie w sekre­taria­cie Spół­ki przy ul. Włocławskiej 167, lub mailowo na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl .

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena 100%.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 2 799 razy