Projekty partnerskie

Zawar­cie Umowy part­ner­skiej: Fun­dusz Badań i Wdrożeń 3.0

Zgod­nie z dys­pozy­cją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwiet­nia 2022 r. o zasadach real­iza­cji zadań finan­sowanych ze środ­ków europe­js­kich w per­spek­ty­wie finan­sowej 2021–2027, infor­mu­je­my, że Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w dniu 15.11.2023 r. zawarła z Lid­erem — Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. oraz pozostały­mi part­nera­mi (Kujawsko-Pomorskim Fun­duszem Poży­czkowym sp. z o.o. oraz Kujawsko-Pomorskim Cen­trum Naukowo-Tech­no­log­icznym im. prof. Jana Czochral­skiego sp. z o.o.) umowę part­ner­ską doty­czącą wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu pn. “Fun­dusz Badań i Wdrożeń 3.0″ w ramach Dzi­ała­nia 1.1 Wzmoc­nie­nie potenc­jału badaw­czego i innowacji Fun­duszy Europe­js­kich dla Kujaw i Pomorza [nabór nr FEKP.01.01-IZ.00–063/23].

Podpisał: Opublikował: Katarzyna Ciszewska-Masianis
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 21 listopada 2023, 15:27
Dokument oglądany: 34 razy