TARRSA/EE/2/2022 — Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)

Dnia 26.08.2022 r.
Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je o wszczę­ciu postępowa­nia na postaw­ie przepisów Prawa zamówień pub­licznych w try­bie pod­sta­wowym bez negoc­jacji, którego przed­miotem jest kom­plek­sowa dostawa energii elek­trycznej (sprzedaż i usłu­ga dys­try­bucji) na lata 2023–2024.
Postępowanie prowad­zone jest na plat­formie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/654164

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 26.08.2022 r.Publikacja dnia: 26 sierpnia 2022, 12:27
Dokument oglądany: 617 razy