Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 •  Mleczko do czyszczenia CIF żółte 700 ml – 2 szt.,
 • Ręczni­ki kuchenne Regi­na – 2 worki,
 • Domestos — 3 szt. x 5l,
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 4 szt.,
 • Ręczni­ki ZZ – 14 kartonów,
 • Papi­er toale­towy szary JUMBO – 9 worków,
 • Płyn uni­w­er­sal­ny do mycia podłóg – 5l – 2 szt.,
 • Wor­ki 35 l – 30 rolek (z wzmoc­nionej folii),
 • Ścierecz­ki z mikrofi­bry (nada­jące się do sprzą­ta­nia na mokro) – 15 szt.,
 • Gąb­ki do mycia naczyń małe – 2 opakowania,
 • Cilit do baterii – 6 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 05.02.2016 r.

Czas real­iza­cji zamówienia 12.02.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

Załączni­ki:

 1. Zapy­tanie ofertowe.
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 3 940 razy