TARRSA/IT/1/2019 — Przetarg nieograniczony pn. „Usługi zapewnienia dostępu do infrastruktury informatycznej w modelu usługowym wraz z usługami uzupełniającymi i obsługą informatyczną”

Dnia 22.02.2019 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 517316 SIWZ_TARRSA_Obsługa infor­maty­cz­na Załącznik nr 1 do SIWZ — Opis przed­mio­tu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzór Umowy Załącznik nr 3 do SIWZ — For­mu­la­rz ofer­ty Załącznik nr 4 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu Załącznik nr 5 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia Załącznik nr 6 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego Załącznik nr 7 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej Załącznik nr 8 do SIWZ — Oświad­cze­nie o braku pod­staw do wyk­luczenia Załącznik nr 9 do SIWZ ‑Opis środ­ków orga­ni­za­cyjno-tech­nicznych, , wyposaże­nia zakładu i urządzeń tech­nicznych Załącznik nr 10 do SIWZ — Wykaz usług Załącznik nr 11 do SIWZ — Wykaz osób

Dnia 07.03.2019 r.

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia o zam. nr 540044115 — RODO

Zmi­ana treś­ci SIWZ_07.03.2019

Dnia 14.03.2019 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofertach_14.03.2019

Dnia 28.03.2019 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej oferty

Podpisał: Paulina RutzOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 28.03.2019Publikacja dnia: 4 kwietnia 2019, 10:21
Dokument oglądany: 5 108 razy