Przedmiot zamówienia: materiały biurowe i papiernicze

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie mate­ri­ałów biurowych i papierniczych:

- bate­ria alkan­iczne AA 2op. (pakowane po 4 szt.),

- bate­ria alkan­iczne AAA 2op. (pakowane po 4 szt.),

- aku­mu­la­tor­ki AAA – 2 op. (pakowane po 4 szt.),

- dłu­gopis  Zen­it (wkład niebies­ki) — 8 szt.,

- dłu­gopis Pen­tel Medi­um Roller Ball BLD97‑A – czarny – 5 szt.,

- dłu­gopis uni JETSTREAM 101 0,7 SXN-101–07- BLUE – 5 szt.,

- pły­ty  BD‑R Ver­ba­tim o pojem­noś­ci 25GB pakowanych w dwudziestopię­ciopak, cake – 6 op.,

- ofer­tów­ki szty­wne  A4 1op (100 sztuk),

- dłu­gopis Park­er Urban Pre­mi­um Habanowy Met­al – 1 szt.

- księ­ga wyjść w godz­i­nach pra­cy (prze­pustek) – 2 szt.,

- pocz­towa książ­ka nadaw­cza 80 kartek PKN‑1 for­mu­la­rze samokopi­u­jące A5 – 4 szt.,

- rysik – wkład do ołówków automaty­cznych ENERGIZER PENTEL PL 75 o twar­doś­ci HB – 10 opakowań,

- ołów­ki automaty­czne – 10 sztuk,

- Zweck­form L6113 45,7x21,2x48 – 1 op.,

- pen­drive 32 GB – 4 szt.,

- papi­er ksero typu POL­jet 80g A4  – 60 kartonów,

- papi­er ksero typu POL­jet 80g A3  – 10 ryz,

- papi­er ksero A4 250g – 1 ryza,

- pióro wieczne Park­er IM Pre­mi­um Sele­dynowy lub Dark Espre CT T2016 – 1 szt.,

- ele­ganc­ki kalen­darz biz­ne­sowy 2017 r. okład­ka skóropodob­na B5 – 10 szt.,

- kalen­darz 2017 r. na biurko (1 tydzień na 1 stron­ie) – 10 szt.,

- kalen­darz 2017 r. ści­en­ny trójdziel­ny, pasek z okienkiem – 10 szt.,

- kop­er­ta C6 – 100 szt.,

- sko­roszyt wpinany twardy – 30 szt.,

- dzi­urkacz wytrzy­mały, 40 kartek – 1 szt.,

- tem­perówka do ołówków stan­dar­d­owych z pojem­nikiem na odpad­ki – 5 szt.,

- klej w taśmie Donau  — 15 szt.,

- lin­ij­ka 30 cm – 5 szt.,

- dzi­en­nik kore­spon­den­cyjny gru­by   — 4 szt.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 20.12.2016 r. do godz. 12.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 27.12.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ARTUKUŁÓW PAPIERNICZYCHBIUROWYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­mu­je, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę artykułów papier­niczych i biurowych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy PHU UNITED Sebas­t­ian Neuman.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 20 lutego 2017, 12:41
Dokument oglądany: 3 968 razy