Instrukcja korzystania z serwisu BIP

1. Przeglą­danie stron
Aby przeglą­dać strony ser­wisu BIP wybierz z menu po prawej stron­ie ekranu intere­su­ją­cy Cię dział.

Na dole każdej strony zna­j­du­je się metrycz­ka z infor­ma­cji­a­mi o dacie i autorze doku­men­tu, dacie pub­likacji, oso­bie pub­liku­jącej, licz­bie odsłon doku­men­tu a także infor­ma­c­je doty­czące zmi­an w treś­ci strony.

2. Strony systemowe
Sys­tem obok stron infor­ma­cyjnych udostęp­nia strony sys­te­mowe (obow­iązkowe w każdym BIP):

  • Redakc­ja — wykaz redak­torów BIP z ich dany­mi kon­tak­towy­mi (adres, nr tele­fonu i fak­su, akty­wny adres e‑mail)
  • Instrukc­ja korzys­ta­nia — niniejszy dokument
  • Pozostałe infor­ma­c­je — zbiór infor­ma­cji na tem­at sposobu dostępu do danych pub­licznych nie uję­tych w BIP

3. Mod­uł wyszukiwania
Aby przeszuki­wać ser­wis BIP należy w okienko wyszuki­war­ki wpisać szukaną frazę i kliknąć przy­cisk lub nacis­nąć klaw­isz “enter”. Sys­tem umożli­wia przeszuki­wanie aktu­al­nych doku­men­tów oraz opcjon­al­nie doku­men­tów archiwalnych.

4. Odnośnik do wit­ryny TARR.org.pl oraz por­talu BIP.gov.pl
Pod głownym menu zna­j­du­je się logo TARR S.A. będące odnośnikiem do wit­ryny TARR S.A. pod adresem www.tarr.org.pl oraz logo BIP będące odnośnikiem do por­talu BIP pod adresem www.bip.gov.pl.

Podpisał: Łukasz GręźlikowskiOpublikował:
Dokument z dnia: 3 czerwca 2011Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 9 196 razy