Zapytanie ofertowe na usługę tankowania paliw płynnych

I. Zamaw­ia­ją­cy: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń

II. Przed­miot zamówienia:

Przed­miotem zamówienia jest dostawa paliw płyn­nych w sys­temie bez­gotówkowym przez okres 24 m‑cy obow­iązy­wa­nia umowy.

III. Opis przed­mio­tu zamówienia

 1. Przed­miotem zamówienia jest dostawa paliw płyn­nych w sys­temie bez­gotówkowym na potrze­by tankowa­nia pojazdów służbowych oraz tankowa­nia sprzę­tu spali­nowego będącego włas­noś­cią Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. oraz wydanie kart elek­tron­icznych (5 szt.) służą­cych do bez­gotówkowego dokony­wa­nia transakcji w okre­sie 24 m‑cy obow­iązy­wa­nia umowy.
 2. Rodza­je paliw oraz sza­cunkowe zapotrze­bowanie na 24 m‑ce:

- olej napę­dowy – 2.500 l

- etyli­na Pb 95 – 6.000 l

 1. Ze wzglę­du na sukcesy­wny według potrzeb zakup pali­wa przez zamaw­ia­jącego oraz ciągła zmi­en­ność cen paliw zamaw­ia­ją­cy zas­trze­ga możli­wość zakupu innych niż wyżej wymienione iloś­ci paliw przy czym maksy­mal­na kwo­ta jaką zamaw­ia­ją­cy przez­nacza na real­iza­cję umowy (kwo­ta maksy­mal­nego rzeczy­wis­tego wyna­grodzenia wykon­aw­cy) wynosi 39.690,00 zł
 2. Charak­terysty­ka pali­wa: Odbier­ane pali­wo musi speł­ni­ać obow­iązu­jące wyma­gania jakoś­ciowe zgodne z Roz­porządze­niem Min­is­tra Gospo­dar­ki  z dnia 09.12.2008 r. w spraw­ie wyma­gań jakoś­ciowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.)
 1. Lokaliza­c­je stacji paliw, na których moż­na dokon­ać odbioru paliwa:

- co najm­niej 1 stac­ja paliw w odległoś­ci nie więk­szej niż 5 km od siedz­i­by Spół­ki, czyn­na przez całą dobę, również w niedziele i święta

- sieć stacji nie mniej niż 4 na tere­nie mias­ta Torunia

- sieć stacji paliw na tere­nie kraju

 1. Sposób dostawy/odbioru paliwa

- tankowanie bezpośred­nio do zbiorników pojazdów zamawiającego

- tankowanie do pojem­ników przys­tosowanych do prze­wozu pali­wa ciekłego w przy­pad­ku odbioru pali­wa do sprzę­tu spalinowego

 1. Sposób rozliczenia

- odbiór pali­wa real­i­zowany w sposób bez­gotówkowy na pod­staw­ie kart elek­tron­icznych wydanych na numery rejes­tra­cyjne pojazdów służbowych

- każ­da transakc­ja (tankowanie) potwierd­zona wydaniem doku­men­tu odbioru

- ewidenc­ja wydanego pali­wa prowad­zona przez wykon­aw­cę według doku­men­tów odbioru

- za pobrane pali­wo oraz opłaty związane z wydaniem i użytkowaniem kart elek­tron­icznych wykon­aw­ca będzie wys­taw­iał fak­tu­ry nie częś­ciej niż raz w tygod­niu oraz na koniec każdego miesią­ca kalendarzowego.

- płat­noś­ci będą reg­u­lowane przez zamaw­ia­jącego przelewem na rachunek wykon­aw­cy w ter­minie wskazanym na fak­turze nie krót­szym niż 7 dni od daty otrzy­ma­nia faktury.

IV. Złoże­nie ofert

 1. Ofer­ta powin­na zawierać:

- wypełniony for­mu­la­rz oferty

 1. Sposób złoże­nia oferty:

- ofer­tę moż­na wysłać pocz­ta na adres Spół­ki 87–100 Toruń ul. Włocławska 167

- ofer­tę moż­na wysłać @ na adres katarzy­na.urbanska@tarr.org.pl

 1. Ter­min złoże­nia ofer­ty 20.02.2017 r. do godz. 10.00
 2. Ter­min związa­nia ofer­tą wynosi 30 dni od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert.
 3. Zamaw­ia­ją­cy zas­trze­ga sobie pra­wo do wezwa­nia wykon­aw­ców w celu uzu­pełnienia wyma­ganych dokumentów.

V. Wybór ofert

 1. Przy wyborze ofer­ty Zamaw­ia­ją­cy będzie się kierował następu­ją­cy­mi kry­te­ri­a­mi oce­ny ofert: 

 

Lp. Nazwa kry­teri­um Waga kry­teri­um w oce­nie ofert
1 Cena ofer­ty 96%

 

2 Ilość stacji w kraju 4%

 

 1. Sposób oce­ny ofert:

Oce­ny dokony­wać się będzie, sto­su­jąc zasadę, iż ofer­ta nieo­drzu­cona, która otrzy­mała najwyższą liczbę w oce­nie kry­ter­iów oce­ny ofert i ich znaczenia (suma uzyskanych punk­tów) jest ofer­tą najko­rzyst­niejszą. Oce­na ofert zostanie doko­nana przy zas­tosowa­niu wzoru:

E= C + I

Gdzie:

E – łącz­na licz­ba punk­tów jakie uzyskała oferta

C — licz­ba punk­tów w kry­teri­um cena

I —  ilość punk­tów w kry­teri­um ilość stacji w kraju

Punk­ty za kry­teri­um „Cena” zostaną oblic­zone wg następu­jącego wzoru:

C = Cn:Cb x 96 % (waga kry­teri­um) x 100

Gdzie:

Cn –cena najniższej ofer­ty brutto

Cb – cena ofer­ty badanej  brutto

Koń­cowy wynik powyższego dzi­ała­nia zostanie zaokrą­glony do 2 miejsc po przecinku.

Ceną ofer­ty jest całkowi­ta kwo­ta brut­to. Cenę ofer­ty należy podać w zło­tych z dokład­noś­cią do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofer­ty musi zaw­ier­ać wszys­tkie kosz­ty składa­jące się na wyko­nanie przed­mio­tu zamówienia i związane z jego real­iza­cją, w tym podatek od towarów i usług.

Punk­ty za kry­teri­um „Ilość stacji w kraju/powyżej 1500 stacji w kraju/ 

Ilość stacji w kraju Punk­ty
powyżej1500 stacji 4
Od 1100 do 1500 3
Od 800‑1100 2
Od 500–800 1
Poniżej 500 0

Punk­ty za kry­teri­um I = max. 4

VI. Sposób przy­go­towa­nia oferty

 1. Wykon­aw­ca może złożyć tylko jed­ną ofertę.
 2. Ofer­tę należy sporządz­ić na For­mu­la­rzu ofer­towym i cenowym stanow­ią­cych załączni­ki do powyższego zapy­ta­nia. Niedo­puszczalne jest dokony­wanie mody­fikacji w For­mu­la­rzach poza zakres wskazany przez Zamawiającego.
 3. Do ofer­ty należy dołączyć pełnomoc­nict­wo, jeżeli umo­cow­anie do złoże­nia ofer­ty nie wyni­ka z infor­ma­cji w KRS lub CEIGD.

VII. Zmi­any postanowień zawartej umowy

Zamaw­ia­ją­cy przewidu­je możli­wość doko­na­nia w formie pisem­nego anek­su zmi­any umowy w następu­ją­cych przypadkach:

 1. w przy­pad­ku zaist­nienia okolicznoś­ci, których nie moż­na było przewidzieć, a zmi­ana jest niezbęd­na dla praw­idłowego wyko­na­nia umowy;
 2. cena jed­nos­tkowa może ulec zmi­an­ie w przy­pad­ku urzę­dowej zmi­any staw­ki podatku VAT. W takim przy­pad­ku zmi­an­ie podle­gać będzie kwo­ta podatku VAT;
 3. w przy­pad­ku zmi­any innych przepisów powszech­nie obowiązujących
  w zakre­sie mają­cym wpływ na real­iza­cję umowy lub zakres świad­czenia które­jkol­wiek za stron.

VIII. Przesłan­ki wyk­luczenia wykon­aw­cy z postępowa­nia i odrzuce­nia oferty

 Z niniejszego postępowa­nia zostaną wyk­luczeni wykon­aw­cy, którzy:

 1. Nie speł­ni­a­ją warunk­ów udzi­ału w postępowaniu.
 2. Zamaw­ia­ją­cy odrzu­ci oferty:
 3. niez­godne z treś­cią niniejszego zapy­ta­nia ofertowego,
 4. złożone przez wykon­aw­ców wyk­luc­zonych z niniejszego postępowania,
 5. nieważne na pod­staw­ie przepisów prawa.

Osobą upoważnioną do kon­tak­tów ze strony Zamaw­ia­jącego jest Pani Katarzy­na Urbańs­ka, tel. 56 699 54 78, e‑mail: urbanska@tarr.org.pl

ZAŁĄCZNIKI:

 1. For­mu­la­rz ofer­towy (word).

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY NA USŁUGĘ TANKOWANIA PALIW PŁYNNYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na usługę tankowa­nia paliw płyn­nych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Carpa­tia Pod­karpac­ka Insty­tuc­ja Gospo­dar­ki Budże­towej z siedz­i­ba w Rzeszowie.

ZAŁĄCZNIKI:

Infor­ma­c­ja o wyborze

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 5 252 razy