TARRSA/ID_SZKOLENIA_INFO/1/2019 — Przetarg nieograniczony pn. „Usługi indywidualnego doradztwa – diagnoza zapotrzebowania na dane kompetencje uczestników projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Dnia 12.03.2019 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 524359

SIWZ_TARRSA_Doradztwo zawodowe

Załącznik nr 1 do SIWZOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZWZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZFORMULARZ OFERTY Załącznik nr 4 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Załącznik nr 5 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Załącznik nr 6 do SIWZ — ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO Załącznik nr 7 do SIWZ — OŚWIADCZENIE — GRUPA KAPITAŁOWA Załącznik nr 8 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU WYDANIA ORZECZEŃ I WYROKÓW Załącznik nr 9 do SIWZOPIS ŚRODKÓW ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH Załącznik nr 10 do SIWZWYKAZ OSÓB

Dnia 21.03.2019 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert_21.03.2019

Dnia 04.04.2019 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej ofer­ty

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 04.04.2019Publikacja dnia: 4 kwietnia 2019, 10:21
Dokument oglądany: 1 545 razy