Misja

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. dzi­ała na rzecz roz­wo­ju gospo­dar­czego regionu kujawsko — pomorskiego, zwraca­jąc szczegól­ną uwagę na potrze­by przed­siębior­ców w pro­ce­sie inte­gracji z Unią Europejską

Historia wersji:

  • 5.05.2017, godz. 14:57 opub­likowane przez: (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 13.05.2011, godz. 13:15 opub­likowane przez: 
Podpisał: Alicja KozłowskaOpublikował:
Dokument z dnia: 9 lutego 2009Publikacja dnia: 5 maja 2017, 14:57
Dokument oglądany: 10 860 razy