TARRSA/UBEZPIECZENIA/2018 — Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Dnia 30.08.2018 r.

Infor­ma­c­ja o zami­arze przeprowadzenia dia­logu technicznego_2018_08_30_11_41_03

TARR — zgłosze­nie do dialogu

TARR — zaprosze­nie do dialogu

Infor­ma­c­ja dot. przetwarza­nia danych osobowych dla osób fizy­cznych ubie­ga­ją­cych się o udzi­ał w dia­logu technicznym:

Zgod­nie z art. 13 ogól­nego roz­porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, infor­mu­ję, iż:

1) współad­min­is­tra­mi Pani/Pana danych osobowych w przed­miotowym postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego są:

- Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, tel. 56 699 55 00, e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl:

-TARR Cen­trum Innowa­cyjnoś­ci sp. z o.o., ul. Włocławska 67, 87–100 Toruń, tel. 56 699 54 00; e‑mail: biuro@exea.pl

-Kujawsko-Pomors­ka Sieć Infor­ma­cyj­na sp. z o.o., ul. Włocławska 67, 87–100 Toruń, tel. 56 655 00 79, e‑mail: biuro@kpsi.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– ochrony prawnie uza­sad­nionych interesów wspoład­min­is­tra­to­ra, tj. niezbęd­nych do wyko­na­nia zadań współad­min­is­tra­to­ra związanych z real­iza­cją niniejszego postępowa­nia o przeprowadze­nie dia­logu tech­nicznego, przeprowadzenia postępowa­nia o udziel­nie zamówienia pub­licznego po przeprowadze­niu dia­logu i rozliczenia otrzy­manego dofinansowania/wsparcia pub­licznego w ramach real­i­zowanego pro­jek­tu przez wspoład­min­is­tra­torów, w celach archi­wiz­a­cyjnych, statysty­cznych – na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– przekaza­nia danych innym pod­miotom upoważnionym z mocy prawa na pod­staw­ie Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,
3) odbior­ca­mi Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pod­mio­ty uprawnione z mocy prawa do uzyska­nia danych osobowych lub insty­tuc­je udziela­jące wspar­cia finan­sowego lub innego wspar­cia pub­licznego w ramach pod­pisanej umowy o real­iza­cję danego pro­jek­tu przez admin­is­tra­to­ra, ban­ki, firmy audy­towe i kon­sultin­gowe, firmy świad­czące usłu­gi IT i cloud, pocz­towe, kuri­er­skie, fir­ma bro­ker­s­ka, tj. pod­mio­ty, które w imie­niu admin­is­tra­to­ra przetwarza­ją dane osobowe na pod­staw­ie zawartej z admin­is­tra­torem umowy powierzenia przetwarza­nia danych,
4) Pani/Pana dane osobowe prze­chowywane będą przez czas prowadzenia dia­logu tech­nicznego, a także postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego wszczętego po przeprowadze­niu dia­logu i  po jego zakończe­niu w celach:
– real­iza­cji i rozliczenia udzielonego wspar­cia finan­sowego lub innego wspar­cia pub­licznego dla współad­min­is­tra­to­ra w ramach pod­pisanej umowy o real­iza­cję danego pro­jek­tu przez współadministratora,
– wyko­na­nia obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów prawa, w tym w szczegól­noś­ci wynika­ją­cych z przepisów Prawa zamówień pub­licznych, podatkowych i rachunkowych,
– statysty­cznych i archiwizacyjnych,
5) posi­a­da Pani/Pan pra­wo do żąda­nia od współad­min­is­tra­to­ra dostępu do danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia danych oraz pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych i pra­wo do przenoszenia danych osobowych,
6) ma Pani/Pan pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego, tj. Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych następu­je niez­god­nie z przepisa­mi prawa,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udzi­ału w dia­logu technicznym.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 30.08.2018 r.Publikacja dnia: 22 stycznia 2019, 08:58
Dokument oglądany: 1 936 razy