ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zaprasza­my do złoże­nia ofer­ty na dostawę artykułów spoży­w­czych dla Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego których wartość nie przekracza wyrażonej w zło­tych kwoty 14 000 euro.

 

Zamaw­ia­ją­cy:

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

ul. Koperni­ka 4

87–100 Toruń

Tel. 56 699 54 02

e‑mail: urbanska@tarr.org.pl

 

I.Opis przed­mio­tu zamówienia.

 

1. Przed­miotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych.

2. Umowa na zakup art. spoży­w­czych będzie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2014 r.

3. Zamówione artykuły spoży­w­cze powin­ny być z co najm­niej 3‑miesięcznym okre­sem przy­dat­noś­ci do spożycia.

II. Warun­ki realizacji.

 

1. Zakup artykułów spoży­w­czych dla potrzeb Zamaw­ia­jącego będzie doko­nany sukcesywnie.

2. Zamówione artykuły spoży­w­cze będą odbier­ane oso­biś­cie przez upoważnionych przed­staw­icieli  Zamaw­ia­jącego /dotyczy odbioru w mieś­cie Toruń/, w przy­pad­ku Wykon­aw­cy spoza miejs­cowoś­ci Toruń, Wykon­aw­ca dostar­czy towar w ciągu 3 dni od złożonego pisem­nego zamówienia.

3. Wykon­aw­ca wys­tawi fak­turę VAT za doko­nany zakup – ter­min płat­noś­ci min. 7 dni od daty wys­taw­ienia fak­tu­ry VAT.

 

 

III. Miejsce i ter­min składa­nia i otwar­cia ofert.

1. Okres związa­nia z ofer­tą wynosi 15 dni od dnia złoże­nia oferty.

2. For­mu­la­rz ofer­towy należy złożyć w ter­minie do dnia  26 mar­ca 20141 roku do godziny 9:30 w siedz­i­bie Zamaw­ia­jącego: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. ul. Włocławska 167, bądź też przesłać @ na adres urbanka@tarr.org.pl

IV. Kry­te­ria oce­ny oferty.

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykon­aw­cy, którego ofer­ta odpowia­da zasadom określonym w niniejszym zapy­ta­niu oraz zostanie uznana za najko­rzyst­niejszą. Oce­nie będzie podle­gać cena ofer­towa zamówienia.

2. Zamaw­ia­ją­cy powiado­mi Wykon­aw­ców o wyniku postępowania.

3.W zaw­iadomie­niu wysłanym do Wykon­aw­cy, którego ofer­ta zas­tała wybrana, Zamaw­ia­ją­cy określi ter­min i miejsce zawar­cia umowy.

4. Oso­ba uprawniona do kon­tak­tu z wykon­aw­ca­mi: Katarzy­na Urbańs­ka  tel. 56 699 54 02

 

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Zapy­tanie ofer­towe na zakup artykułów spoży­w­czych wraz z formularzem

Podpisał: Katarzyna UrbańskaOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 19. 03. 2014r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 9 851 razy