Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz TARR S.A. w Toruniu

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o anu­lowa­niu postępowa­nia ofer­towego ogłos­zonego dn. 16.12.2015 r. dot. świad­czenia usług teleko­mu­nika­cyjnych w zakre­sie tele­fonii stacjonarnej na rzecz TARR S.A. w Toruniu w związku z koniecznoś­cią sko­ry­gowa­nia niespójnoś­ci w powyższym zapytaniu.

Postępowanie zostanie wznowione w późniejszym terminie.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 2 965 razy