Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kartonów,
 • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 3 szt.,
 • Cilit do baterii 750 ml – 3 szt.
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu – 10 szt.,
 • Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 10 worków
 • Wor­ki 35 l – folia wzmoc­niona – 60 szt.
 • Wor­ki 120 l – folia wzmoc­niona – 60 szt
 • Mydło w płynie 5 l. białe – 5 szt.
 • Vanisch spray – 3 szt.
 • Pron­to spray – 10 szt.
 • Tytan do WC 5 l – 2 szt.
 • Płyn do mycia szyb 5 l firmy Ten­zo lub Buzil – 2 szt.
 • Ścierecz­ki z mikrofi­bry 29x30– 10 szt.
 • Ścier­ki do podłóg z mikrofi­bry – 20 szt.

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 08.08.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 10.08.2018r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Clean Way Anna Duszyńs­ka z siedz­ibą w Toruniu.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 344 razy