Rozstrzygnięcie konkursu na wybór partnera dla branży meblowej

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż na pod­staw­ie § 2 pkt. 4 i 5 oraz § 5 pkt. 6 oraz 8 Reg­u­laminu Konkur­su na wybór part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu, Dzi­ałanie 1.5 Opra­cow­anie i wdroże­nie nowych mod­eli biz­ne­sowych  dla MŚP, Pod­dzi­ałanie 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w branży meblowej, w dniu 12.04.2016 r. doko­nano wyboru:

Byd­goskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego Sp. z o.o. wraz  4 firmami: 

  1. Gier­szews­ki Jarosław, 
  2. Sel­la s.c. Jacek Rogoz­ińs­ki, Andrzej Kor­nac­ki s.c.,
  3. Triss S. Marcini­ak S.J.,
  4. W. Efekt – Met­al Bogusława Burtykowska,

jako part­nera w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Pod­dzi­ała­nia 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 289 razy