Zamówienie w trybie zapytania ofertowego na zakup projektora

Toruń, dn. 08.10.2019 r.

 

Przed­miot zamówienia: zakup pro­jek­to­ra typu Pro­jek­tor InFo­cus SP1080

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup pro­jek­to­ra..

 

Szczegółowy opis przed­mio­tu zamówienia:

Przed­miotem zamówienia jest zakup pro­jek­to­ra typu Pro­jek­tor InFo­cus SP1080 lub zbliżonego z para­me­tra­mi wymieniony­mi poniżej w tabeli

 

Tech­nolo­gia DLP
Rozdziel­czość natywna 1920 x 1080
Pro­por­c­je obrazu 16:9 (naty­wne), 16:10, 4:3
Obiek­tyw Zoom opty­czny: 1,22x, manualny
Lens Shift brak
Min­i­mal­na odległość projekcji 1,1 m
Maksy­mal­na odległość projekcji 9,3 m
Przekąt­na obrazu 30 — 300 cali
Moc i typ lampy 203W
Żywot­ność lampy (Eco/Standard) 10000 / 5000 godzin
Jas­ność (ANSI lumenów) 3500
Kon­trast 25000:1
Inter­fe­js — wejścia  1 x VGA, 2 x Audio in (mini jack)
Inter­fe­js — wyjścia 1 x HDMI, 1 x Audio out (mini jack)
Złącza kon­trolne 1 x RS-232C
Zuży­cie energii (W) brak danych
Wbu­dowane głośniki 2 W, mono
Poziom gen­erowanego hała­su (dB) 32 (stan­dard) / 30 (eco)
Tryb 3D jest
Waga net­to 2,4 kg
Gwaranc­ja na lampę 6 miesię­cy
Gwaranc­ja na projektor 24 miesiące (pro­du­cen­ta)

 

Sposób i ter­min skład­nia ofert:

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 14.10.2019 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia od dnia 18.10.2019 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

Podpisał: Paulina RutzOpublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 15:13
Dokument oglądany: 2 450 razy