TARRSA/FWI/1/2020 — Przetarg nieograniczony pn. „Usługi przygotowania i przeprowadzenia weryfikacji zgodności danych we wnioskach o powierzenie grantu”

Dnia 16.07.2020 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 563245

SIWZ_WERYFIKACJA_FWI

Załącznik nr 1 do SIWZ — OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ_Opis prze­biegu pro­ce­dur czyn­noś­ci weryfikacyjnych

Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ — For­mu­la­rz Oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie o braku pod­staw do wykluczenia

Załącznik nr 7 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trzeciego

Załącznik nr 8 do SIWZ — Wykaz usług

Załącznik nr 9 do SIWZ — Wykaz osób

Załącznik nr 10 do SIWZ — Opis środ­ków tech­nicznych i organizacyjnych

Załącznik nr 11 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kapitałowej

Dnia 21.07.2020 r.

Odpowiedzi na pyta­nia do SIWZ_21.07.2020

Dnia 23.07.2020 r.

Zmi­ana godziny składa­nia i otwar­cia ofert:

Zmi­ana treś­ci SIWZ — prze­sunię­cie godziny składa­nia ofert

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia o zamówie­niu nr 540134530

Dnia 24.07.2020 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert_24.07.2020

Dnia 30.07.2020 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej oferty

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 30.07.2020Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 12:52
Dokument oglądany: 2 555 razy