TARRSA/SZKOLENIA_INFO/2/2018 — „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych wraz z doradztwem w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 – Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych”

Dnia 13.06.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówieniu_2018-OJS111-253089-pl

SIWZ_TARRSA_Szkolenia_informatyczne

Załącznik-nr-1-SOPZ JAVA

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-WZÓR-UMOWY

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-FOR­MU­LA­RZ-OFER­TY

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-O-SPEŁ­NI­A­N­IU-WARUNK­ÓW

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-O-BRAKU-POD­STAW-WYK­LUCZENIA

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-ZOBOW­IĄZANIE-POD­MIO­TU-TRZE­CIEGO

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE-GRU­PA-KAP­I­TAŁOWA

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-WYKAZ-USŁUG

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-WYKAZ-OSÓB

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-OŚWIAD­CZE­NIE O BRAKU WYDANIA ORZECZEŃ I WYROKÓW

Dnia 21.06.2018 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofertach_21.06.2018 r.

INFORMACJATERMINIE PRZEPROWADZENIA PREZENTACJI TRENERÓW

Dnia 05.07.2018 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofer­tach i wyborze ofer­ty najkorzystniejszej

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 21.06.2018 r.Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 3 909 razy