TARR/CateringBY/WM/2010

Infor­ma­c­ja o złożonych ofer­tach i wyborze najko­rzyst­niejszej ofer­ty w postępowa­niu w try­bie zapy­ta­nia o cenę na usługę cateringową dla uczest­ników szkoleń real­i­zowanych w pro­jek­cie: Warsz­taty menadżer­skie — nowoczes­na plat­for­ma eduka­cyj­na kadry kierown­iczej MSP

Plik do pobrania:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 26.11.2010, 15:00Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 6 362 razy