TARRSA/PROMOCJA_WK-P_KPZLA/WR/2023 — Zamówienie w trybie wolnej ręki pn. Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz organizacja wydarzeń towarzyszących podczas następujących wydarzeń: Memoriał Ireny Szewińskiej, Memoriał Wiesława Czapiewskiego, World Cross Country Bydgoszcz.

TARR S.A. infor­mu­je niniejszym o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zamówienia z wol­nej ręki pn. Pro­moc­ja gospo­dar­cza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego oraz orga­ni­za­c­ja wydarzeń towarzyszą­cych pod­czas następu­ją­cych wydarzeń: Memo­ri­ał Ire­ny Szewińskiej, Memo­ri­ał Wiesława Cza­piewskiego, World Cross Coun­try Bydgoszcz.

Ogłosze­nie o zami­arze zawar­cia umowy 2023_BZP 00212140_01

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 11.05.2023Publikacja dnia: 11 maja 2023, 14:59
Dokument oglądany: 281 razy