Zapytanie ofertowe na realizację kompleksowej usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/TARR/PROMOCJA_TERENÓW/SZKOLENIA/2018 na: real­iza­cję kom­plek­sowej usłu­gi orga­ni­za­cji i przeprowadzenia szkoleń

Przed­miotem zamówienia jest kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie 2 szkoleń w zakre­sie m.in. pode­j­mowa­nia skutecznych dzi­ałań mar­ketingowych w pro­mocji terenów inwest­y­cyjnych, pozyski­wa­niu, utrzy­ma­niu inwest­orów, sporządza­nia ofert inwest­y­cyjnych, obsłu­gi inwest­o­ra w ramach real­iza­cji pro­jek­tu „Pro­mowanie wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego jako przy­jaznego przed­siębiorstwom dzię­ki pro­mocji terenów inwest­y­cyjnych położonych w Toruniu, Sępól­nie Kra­jeńskim oraz Nakle nad Note­cią” dla pra­cown­ików Part­nerów pro­jek­tu, którzy zaj­mu­ją się pozyski­waniem i obsługą inwestorów.

ZAŁĄCZNIKI:

- Zapy­tanie ofer­towe Nr 1/TARR/PROMOCJA_TERENÓW/SZKOLENIA/2018

- Załącznik nr 1 – For­mu­la­rz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Wykaz usług

-Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 15:09
Dokument oglądany: 2 801 razy