Informacja o zawarciu umowy o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wdrożenie generatora dla projektu “Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”

Niniejsza infor­ma­c­ja udzielana jest na pod­staw­ie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szczegól­nych rozwiąza­ni­ach związanych z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu­acji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Infor­ma­c­ja-o-udzie­le­niu-zamówienia-pub­licznego

Komu­nikat-o-spros­towa­niu-infor­ma­cji-o-udzie­le­niu-zamówienia-pub­licznego

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 15.12.2020Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 15:05
Dokument oglądany: 1 409 razy