TARRSA/SZKOLENIA_DRONY_TERMOWIZJA/1/2022 — Usługa szkoleniowa w zakresie kursów „Operator dronów z uprawnieniem VLOS i termowizją” w ramach projektu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Dnia 03.10.2022 r.
Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je o wszczę­ciu postępowa­nia na postaw­ie przepisów Prawa zamówień pub­licznych w try­bie prze­tar­gu nieogranic­zonego pn. Usłu­ga szkole­niowa w zakre­sie kursów „Oper­a­tor dronów z uprawnie­niem VLOS i ter­mow­iz­ją” w ramach pro­jek­tu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kom­pe­tencji i Kwal­i­fikacji Zawodowych osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego”.
Postępowanie prowad­zone jest na plat­formie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/665912
Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 01.03.2022 r.Publikacja dnia: 3 października 2022, 08:51
Dokument oglądany: 500 razy