4037–2009 — Toruń: Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.
• Adres strony inter­ne­towej zamaw­ia­jącego: www.tarr.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Gwaranc­ja bankowa lub ubezpieczeniowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: Przed­miotem zamówienia jest gwaranc­ja bankowa lub ubez­pieczeniowa dla zabez­pieczenia należytego wyko­na­nia umowy na real­iza­cję pro­jek­tu Zostań swoim sze­fem, w ramach pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki, Dzi­ałanie 6.2: Wspar­cie oraz pro­moc­ja przed­siębior­c­zoś­ci i samoza­trud­nienia. Suma gwaran­cyj­na wynosi 2 684 003,55 PLN. Benafic­jen­tem gwarancji będzie Wojew­ódz­ki Urząd Pra­cy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińs­ka 30/32, 87–100 Toruń.
II.1.4) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 66.11.00.00–4, 66.51.30.00–9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesią­cach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu oraz opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tych warunk­ów: 1. O zamówie­nie magą ube­gać się Wykon­aw­cy, którzy speł­ni­a­ją warun­ki wynika­jące z art 22 ust.1 Ustawy Pra­wo Zamówień Pub­licznych; 2. Nie podle­ga­ją wyk­lucze­niu z postępowa­nia na pod­staw­ie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia ww. warunk­ów, sto­su­jąc for­mułę: speł­nia / nie speł­nia. Jeżeli licz­ba uczest­ników będzie więk­sza niż 5, Zamaw­ia­ją­cy zaprosi do składa­nia ofert tych 5 wykon­aw­ców, którzy posi­ada­ją najwyższe kap­i­tały własne..
• Infor­ma­c­ja o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia speł­ni­a­nia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu: 1. Oświad­cze­nie o spełnie­niu warunk­ów określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Oświad­cze­nie o niepodle­ga­niu wyk­lucze­niu z postępowa­nia na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 3. Oświad­cze­nie o wysokoś­ci kap­i­tałów własnych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ ograniczony.
IV.1.2) Przewidy­wana licz­ba wykon­aw­ców, którzy zostaną zaproszeni do udzi­ału w postępowa­niu: 5.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wyko­rzys­tana będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.
IV.3.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 13.01.2009 godz­i­na 12:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, pok. 224 (sekre­tari­at).
IV.3.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).
IV.3.13) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: Zamówie­nie finan­sowane bedzie ze srod­ków UE w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki.
Uwa­gi:
Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowaniu.

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 06.01.2009, 15:20Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 5 562 razy