Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przyrodniczego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”

Przed­miotem zamówienia jest: : „Pełnie­nie funkcji Inspek­to­ra nad­zoru przy­rod­niczego dla real­iza­cji inwest­y­cji pod nazwą: „Rozbu­dowa Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego doty­czą­ca budowy infra­struk­tu­ry na nieru­chomoś­ci grun­towej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”.

Celem powoła­nia Inspek­to­ra nad­zoru przy­rod­niczego jest kon­tro­la i nadzór nad wykony­wany­mi pra­ca­mi budowlany­mi, tak aby zada­nia były real­i­zowane zgod­nie z przepisa­mi prawa w zakre­sie ochrony środowiska i ochrony przy­rody oraz właś­ci­wy­mi decyz­ja­mi admin­is­tra­cyjny­mi. Pon­ad­to nadzór przy­rod­niczy ma na celu ogranicze­nie strat w środowisku.

Wyma­gania ogólne i szczegółowe w ramach real­iza­cji zadań Inspek­to­ra Nad­zoru przy­rod­niczego zna­j­du­ją się w OPZ (Opis Przed­mio­tu Zamówienia) stanow­ią­cym Załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania.

Załączni­ki:

 1. Zapy­tanie ofer­towe — Ander­sa NP 08_2018 FINAL
 2. Załącznik nr 1 OPZ FINAL
 3. Załącznik nr 1 PB plan­sza zbior­cza cz.1
 4. Załącznik nr 1 PB plan­sza zbior­cza cz.2
 5. Załącznik nr 2 FO
 6. Załącznik nr 3 WARUNKI
 7. Załącznik nr 4 UMOWA PROJEKT NP Ander­sa 06_2018 FINAL
 8. 2017_10_20_ANDERSA_decyzja_srodowiskowa
 9. 2018_05_15_ANDERSA_decyzja_pozwolenie_na_wycinke_MARSZALEK
 10. 2018_05_30_ANDERSA_decyzja_wycinka_drzew_PREZYDENT
 11. 2018_05_30_ANDERSA_decyzja_wycinka_drzew_PREZYDENT_zalaczniki
 12. 2018_07_16_ANDERSA_decyzja_RDOS_odstepstwo_od_gatunkow_roslin_pod_ochrona

 

INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert w przed­miotowym postępowa­niu wyło­niono Wykon­aw­cę usłu­gi – fir­mę Andrzej Koza­czyk KO-ECO z Piły. Umowa z Wykon­aw­cą została zawarta.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 722 razy