TARRSA/SZKOLENIA_INFO/4/2018 — „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Dnia 02.11.2018 r. Ogłosze­nie o zamówie­ni­u_T­ED_2018-OJS211-482511-pl Ogłosze­nie o spros­towa­niu ogłoszenia o zamówie­niu ENOTICES_166279 SIWZ_TARRSA_Szkolenia_informatyczne_FINISH Załącznik nr 1 do SIWZ — SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ — WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ — FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 4 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Załącznik nr 5 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Załącznik nr 6 do SIWZ — ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO Załącznik nr 7 do SIWZ — OŚWIADCZENIE — GRUPA KAPITAŁOWA Załącznik nr 8 do SIWZ — WYKAZ USŁUG Załącznik nr 9 do SIWZ — WYKAZ OSÓB Załącznik nr 10 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU WYDANIA ORZECZEŃ I WYROKÓW

iden­ty­fika­tor postępowa­nia na plat­formie mini­Por­tal: 1fc018e3-eaa7-4277–984e-bd7c35f90cc0 (nieak­tu­alne)

klucz pub­liczny: dostęp­ny na plat­formie mini­Por­tal w szczegółach postępowa­nia (nieak­tu­alne)

Zamaw­ia­ją­cy infor­mu­je, że obec­nie jest w trak­cie real­iza­cji pro­ce­dury przyz­na­nia przez Min­is­terst­wo Cyfryza­cji Zamaw­ia­jące­mu adresu skrzyn­ki na por­talu ePuap, niezbęd­nej do przesła­nia przez Wykon­aw­ców ofert. Zamaw­ia­ją­cy poin­for­mu­je na niniejszej stron­ie o przyz­na­niu adresu skrzyn­ki ePuap. W przy­pad­ku nieprzyz­na­nia adresu skrzyn­ki przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert Zamaw­ia­ją­cy dokona prze­sunię­cia tego ter­minu. Z tego wzglę­du zale­ca się zain­tere­sowanym Wykon­aw­com mon­i­torowanie na bieżą­co komu­nikatów zamieszczanych na niniejszej stronie.

Dnia 08.11.2018 r.

Ogłosze­nie o spros­towa­niu ENOTICES_zmiana terminu

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_08.11.2018

Dnia 09.11.2018 r.

Wyjaśnienia treś­ci SIWZ_09.11.2018

Dnia 14.11.2018 r.

Zamaw­ia­ją­cy infor­mu­je, że dokon­ał zmi­any zasad komu­nikacji w postępowa­niu. Poniżej Zamaw­ia­ją­cy pub­liku­je odnośne ogłosze­nie o spros­towa­niu i zmi­anach SIWZ.

Ogłosze­nie o spros­towa­niu ogłoszenia ENOTICES_komunikacja

Zmi­ana treś­ci SIWZ_14.11.2018

Jed­nocześnie infor­mu­je się, że od dnia dzisiejszego komu­nikac­ja w ramach niniejszego postępowa­nia prowad­zona będzie  za pośred­nictwem Plat­formy platformazakupowa.pl , na stron­ie dedykowanej Zamaw­ia­jącego https://platformazakupowa.pl/pn/tarr . Dal­sze infor­ma­c­je będą pub­likowane na https://platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 14.11.2018 r.Publikacja dnia: 22 stycznia 2019, 08:54
Dokument oglądany: 4 434 razy